rekrutacja
Rekrutacja

 
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW (ERK)

UWAGA!
System elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021  

Uzupełniając wyniki matur w systemie ERK, w rubrykach dotyczących egzaminów ustnych Maturzyści 2020 wybierają opcję "zwolniony"

TERMINY

Rekrutacja na kierunki prowadzone w języku angielskim odbywa się poprzez system internetowej rejestracji kandydatów IRK:

Registration admission 20/21

 

Rekrutacja elektroniczna w ERK odbywa się następująco:

1) założenie konta i wypełnienie formularza w systemie ERK 

2) dokonanie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w ERK,

3) uzupełnienie wyników matur (I stopień i jednolite studia magisterskie), Maturzyści 2020 w rubrykach przeznaczonych do uzupełnienia wyników z egzaminów ustnych wybierają opcję "zwolniony", a dla drugiego stopnia wpisanie oceny uzyskanej na dyplomie i średniej z ocen wykazanych w suplemencie,

4) wybór kierunku lub kierunków i dokonanie rejetracji w systemie ERK.

5) osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia:

   a) wypełniają zakładkę "przyjęcia na studia" w systemie ERK,

   b) wnoszą opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł na konto właściwego wydziału: opłaty

   c) składają komplet dokumentów w wyznaczonej siedzibie komisji rekrutacyjnej: kontakt

Uwaga! Rejestracja musi być widoczna na koncie ERK. Jeżeli nie jest widoczna, oznacza to że nie została dokończona poprzez jej dwukrotne zatwierdzenie.

System rejestracji na studia ERK dla poszczególnych kierunków studiów zamyka się zgodnie z ostatecznymi terminami rejestracji, o północy. Wyniki o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu (umieszczeniu na liście rezerwowej) na studia będą umieszczone w zakładce komunikaty w systemie ERK. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną poproszone o złożenie dokumentów w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie. Osoby niezakwalifikowane oczekują na liście rezerwowej.

Informacji szczegółowych o rekrutacji na poszczególne kierunki studiów udzielają: wydziałowe zespoły rekrutacyjne 

W Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej prowadzące kierunek weterynaria.

Aktualnie uruchomionych jest 30 kierunków studiów, w tym 2 prowadzone wyłącznie w języku angielskim i 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim.

  

  Warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

Zał. 1 - warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia

Zał. 2 - sposób przeliczania ocen na punkty UR na podstawie świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski

Zał. 3 - zasady kwalifikacji dla kandydatów przyjmowanych na podstawie osiągięć w procesie potwierdzenia efektów uczenia się

Zał. 4 - warunki i tryb rekrutacji na studia dla kandydatów cudzoziemców

Zał. 5 - liczba miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych

Zał. 6 - warunki, tryb i termi rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria na profilu praktycznym

Zał. 7 - uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów

Zmiany w uchwale rekrutacyjnej związane z uruchomieniem nowych kierunków

    
Informacje wydziałowe:

    Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
    Wydział Leśny
    Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
    Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
    Wydział Technologii Żywności
    Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
    Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
    Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska