rekrutacja
Rekrutacja


ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW (ERK)

UWAGA!
System elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) na studia pierwszego i drugiego stopnia (po licencjacie oraz niektóre kierunki po studiach inżynierskich) w roku akademickim 2019/2020 został uruchomiony 3 czerwca 2019 r.  Prosimy zapoznać się z terminami rejestracji na poszczególne kierunki studiów, umieszczonymi w zakładce TERMINY

UWAGA!
W związku z trwającymi procedurami związanymi z powołaniem kierunku WETERYNARIA o profilu praktycznym informujemy,  że
szczegóły związane z rejestracją zostaną podane niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji MNiSW o uruchomieniu kierunku weterynaria o profilu praktycznym. Rekrutacja na kierunek weterynaria będzie prowadzona za pośrednictwem systemu ERK Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jednocześnie informujemy, że nie jest nam znana data przekazania decyzji MNiSW.

Rekrutacja elektroniczna odbywa się następująco:

1) założenie konta i wypełnienie formularza w systemie ERK 

2) dokonanie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w ERK,

3) uzupełnienie wyników matur (I stopień), a dla drugiego stopnia wpisanie oceny uzyskanej na dyplomie i średniej z ocen wykazanych w suplemencie,

4) wybór kierunku lub kierunków i dokonanie rejetracji w systemie ERK.

Uwaga! Rejestracja musi być widoczna na koncie ERK. Jeżeli nie jest widoczna, oznacza to że nie została dokończona poprzez jej dwukrotne zatwierdzenie. Do systemu ERK nie wpisuje się wyników z języków, ponieważ nie są one brane pod uwagę podczas procesu kwalifikacji na studia.

System rejestracji na studia ERK dla poszczególnych kierunków studiów zamyka się zgodnie z ostatecznymi terminami rejestracji, o północy. Wyniki o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu (umieszczeniu na liście rezerwowej) na studia będą umieszczone w zakładce komunikaty w systemie ERK. Osoby zakwalifikowane na studia zostaną poproszone o złożenie dokumentów w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie. Osoby niezakwalifikowane oczekują na liście rezerwowej.

Biuro Rekrutacji (informacje ogólne): godz. 1000 - 1400, tel. 12 662 42 74,  e-mail: recstud@urk.edu.pl

Informacji szczegółowych o rekrutacji na poszczególne kierunki studiów udzielają: wydziałowe biura rekrutacji 

W Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR prowadzące kierunek Weterynaria.

Aktualnie uruchomionych jest 30 kierunków studiów, w tym 2 prowadzone wyłącznie w języku angielskim i 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim.

W całej Uczelni funkcjonuje 74 specjalności.

  

  Warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

Zał. 1 - warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia

Zał. 2 - uchylony

Zał. 3 - uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów

Zał. 4 - zasady kwalifikacji dla kandydatów przyjmowanych na podstawie osiągięć w procesie potwierdzenia efektów uczenia się

Zał. 5 - warunki i tryb rekrutacji na studia dla kandydatów cudzoziemców

Zał. 6 - liczba miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych

    
Informacje wydziałowe:

    Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
    Wydział Leśny
    Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
    Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
    Wydział Technologii Żywności
    Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
    Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
    Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Informator

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska