URK
Krajowa wymiana studencka

MostAR

 

O programie

Porozumienie zawarte między uczelniami partnerskimi w sprawie wymiennego kształcenia studentów. W realizacji programu uczestniczą następujące uczelnie:

Politechnika Bydgoska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Istota kształcenia studentów w ramach programu MostAR

 1. Program MostAR jest ofertą kształcenia adresowaną do studentów, którzy część studiów chcą realizować poza macierzystą uczelnią.
 2. W ramach tego programu student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów w wybranej przez siebie uczelni.
 3. Informacja o odbytych studiach poza uczelnią macierzystą znajduje odzwierciedlenie w suplemencie do dyplomu.
 4. W ogólnych założeniach program MostAR nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS+.

 

Założenia i organizacja kształcenia w ramach programu

 1. Program MostAR obejmuje wszystkie kierunki studiów realizowane w uczelniach uczestniczących w programie.
 2. Sprawy formalne i organizacyjne studentów biorących udział w programie, prowadzi uczelnia macierzysta. Za realizację procesu odpowiedzialne jest Biuro Rekrutacji na Studia.
 3. Zgłaszanie studentów na studia w danym roku akademickim następuje bezpośrednio między uczelniami w terminie minimum 4 tygodni przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni przyjmującej. Wzór podania określa załącznik nr 2.
 4. W trakcie odbywania studiów w ramach programu MostAR, przysługujące studentowi świadczenia z funduszu stypendialnego, stypendium ministra i inne, wypłaca uczelnia macierzysta.
 5. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają im, w miarę możliwości, miejsca w domu studenckim (akademickim). Miejsce przyznawane jest na wniosek zainteresowanego studenta, złożony nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni przyjmującej. Koszty zakwaterowania ponosi student na zasadach obowiązujących w uczelni przyjmującej.

 

Studenci programu MostAR

 1. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów poza uczelnią macierzystą.
 2. Studia w ramach programu MostAR może podjąć student nie wcześniej niż:
 • po zaliczeniu pierwszego roku studiów - na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich;
 • po zaliczeniu pierwszego semestru - na studiach drugiego stopnia

Programy  studiów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie Uczelni

 

Zaliczenie odbytych studiów

 1. Warunkiem zaliczenia semestru jest zrealizowanie programu studiów uzgodnionego między uczelniami i zaakceptowanego przez dziekana uczelni macierzystej i dziekana uczelni przyjmującej.
 2. Zaliczenia semestru dokonuje dziekan uczelni macierzystej na podstawie wykazu zaliczonych przedmiotów w uczelni przyjmującej.
 3. Uzyskane wyniki z zaliczenia przedmiotów są uwzględniane przy obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni macierzystej studenta.

 

Dokumenty do pobrania

 • podanie o zakwalifikowanie do programu MostAR wraz z proponowanym programem zajęć - załącznik nr 2
 • wykaz przedmiotów zaliczonych w ramach programu MostAR - załącznik nr 3

 

 

Za realizację procesu odpowiedzialne jest Biuro Rekrutacji na Studia
Al. Mickiewicza 21, pok. 121a
31-120 Kraków
mostar@urk.edu.pl   tel. 12 662 4862

 

 

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska