URK
OPŁATY

Opłata rekrutacyjna
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2020/2021 wnoszą w ramach otwartej tury rekrutacyjnej jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie IRK. Aby nie blokować list rankingowych, zalecamy wybór nie większy niż na 3 kierunki.

Opłata rekrutacyjna dokonywana jest oddzielnie dla rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Opłatę rekrutacyjną, kandydat wnosi na indywidualny numer konta Uniwersytetu Rolniczego, wygenerowany przez system IRK.
Dowód wpłaty należy zachować aby w razie potrzeby okazać wydziałowemu zespołowi rekrutacyjnemu.

 

 Opłata za legitymację

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa zł).

 

Numery kont, na które należy wpłacać opłaty za wydawanie studentom legitymacji:

STUDIA STACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

53 2490 0018 1100 0009 9990 0102

2.

Wydział Leśny:

04 2490 0018 1100 0009 9990 0402

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

69 2490 0018 1100 0009 9990 0202

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

85 2490 0018 1100 0009 9990 0302

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

20 2490 0018 1100 0009 9990 0502

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

36 2490 0018 1100 0009 9990 0602

7.

Wydział Technologii Żywności:

52 2490 0018 1100 0009 9990 0702

8.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej:

68 2490 0018 1100 0009 9990 0802

 

STUDIA NIESTACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

15 2490 0018 1100 0009 9990 0107

2.

Wydział Leśny:

63 2490 0018 1100 0009 9990 0407

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

31 2490 0018 1100 0009 9990 0207

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

47 2490 0018 1100 0009 9990 0307

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

79 2490 0018 1100 0009 9990 0507

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:                   

95 2490 0018 1100 0009 9990 0607

7.

Wydział Technologii Żywności:

14 2490 0018 1100 0009 9990 0707

 

Uwaga! Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

 

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I i II stopnia
oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021

 

I. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich
 
 

Wydział

Kierunek

[euro/semestr]

Rolniczo-Ekonomiczny

 biogospodarka

550

 ochrona środowiska

 rolnictwo

 ekonomia

 zarządzanie

Leśny

 leśnictwo

1000

Hodowli i Biologii Zwierząt  bioinżynieria zwierząt  1000
 biologia stosowana
 zootechnika

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

 architektura krajobrazu

650

 geodezja i kartografia

 gospodarka przestrzenna

 inżynieria i gospodarka wodna

 inżynieria środowiska

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 biotechnologia

1000

 ogrodnictwo

 


700

 sztuka ogrodowa

 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 technika rolnicza i leśna

750

 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

650

 zarządzanie i inżynieria produkcji

 

600

 transport i logistyka

Technologii Żywności

 technologia żywności i żywienie człowieka

1000

 dietetyka

 browarnictwo i słodownictwo

 Uniwersyteckie Centrum
 Medycyny Weterynaryjnej

  weterynaria

1, 2, 3, 4 rok 1500
5 rok 2000
6 rok 1000

 

 
II. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

 

Wydział

Kierunek

[euro za semestr] 

Rolniczo-Ekonomiczny

 biogospodarka

550

 jakość i bezpieczeństwo środowiska

 ochrona środowiska

 rolnictwo

 ekonomia

Leśny

 leśnictwo

1000

Hodowli i Biologii Zwierząt

 bioinżynieria zwierząt

1000

 biologia stosowana

 zootechnika

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

 architektura krajobrazu

700

 geodezja i kartografia

 gospodarka przestrzenna

 inżynieria i gospodarka wodna

 inżynieria środowiska

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 biotechnologia

1000

 ogrodnictwo

 

 

700

 sztuka ogrodowa

 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 winogrodnictwo i enologia

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

  technika rolnicza i leśna

750 

 transport i logistyka

600

 zarządzanie i inżynieria produkcji

 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

650

Technologii Żywności

 technologia żywności i żywienie człowieka

1000

 dietetyka

 

 

III. Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia

Wydział kierunek [zł/semestr]
Rolniczo-Ekonomiczny  biogospodarka  2000
 ochrona środowiska
 rolnictwo
 ekonomia  1800
 zarządzanie
Leśny  leśnictwo  2400
Hodowli i Biologii Zwierząt  zootechnika  2000
Inżynierii Środowiska
i Geodezji
 geodezja i kartografia  2000
 gospodarka przestrzenna
 inżynieria środowiska
Biotechnologii
i Ogrodnictwa
 ogrodnictwo  2000
 sztuka ogrodowa
 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Inżynierii Produkcji
i Energetyki
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  2000
 technika rolnicza i leśna
 transport i logistyka
 zarządzanie i inżynieria produkcji
Technologii Żywności  technologia żywności i żywienie człowieka  2000

 

 IV. Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia
 

Wydział kierunek [zł/semestr]
Rolniczo-Ekonomiczny  biogospodarka  2000
 jakość i bezpieczeństwo środowiska
 ochrona środowiska
 rolnictwo
 ekonomia  1800
Leśny  leśnictwo  2400
Hodowli i Biologii Zwierząt  zootechnika  2000
Inżynierii Środowiska
i Geodezji
 geodezja i kartografia  2100
 gospodarka przestrzenna
 inżynieria środowiska
Biotechnologii
i Ogrodnictwa
 ogrodnictwo  2000
 sztuka ogrodowa
 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Inżynierii Produkcji
i Energetyki
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  2000
 technika rolnicza i leśna
 transport i logistyka
 zarządzanie i inżynieria produkcji
Technologii Żywności  dietetyka  2100
 technologia żywności i żywienie człowieka 2000

 

 

V. Opłaty za kształcenie cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na studiach prowadzonych w języku angielskim

Wydział

Kierunek studiów / specjalność

poziom
studiów

[euro/semestr]

[euro/1 ECTS]

opłata

powtarzanie
zajęć

zajęcia nieobjęte programem studiów

Rolniczo-Ekonomiczny

 Agriculture

I / II

1000

25

25

 Environmental Protection / Agroecology

II

 Economy / Business Economics

II

Leśny

 Forestry

II

1200

40

40

Hodowli i Biologii Zwierząt

 Animal Science / Bioengineering in Animal Science


II

1200

20

20

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 

 International Master of Horticultural Science

II

1000

30

30

 Environmental and Plant Biotechnology

II

 

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 Agriculture and Forestry Technology

I

1200

35

35

Renewable Energy Sources and Waste Management

II

2000

50

50

Technologii Żywności

 Food Technology and Human Nutrition

II

1625 50 50

 

 1. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynoszą:

 a. na studiach I i II stopnia 60 zł za 1 pkt ECTS,

 b. na jednolitych studiach magisterskich na kierunku weterynaria 90 zł za 1 pkt ECTS.

 2. Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich wynosi 180 zł za semestr

 3. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, wynosi na studiach I i II stopnia 40 zł za 1 pkt ECTS

 4. Odpłatność za potwierdzenie efektów uczenia się w procesie rekrutacji wynosi 50 zł za 1 ECTS.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska