URK
OPŁATY

Opłata rekrutacyjna
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2023/2024 wnoszą w ramach otwartej tury rekrutacyjnej jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie IRK (maksymalnie 3 kierunki).

Opłata rekrutacyjna dokonywana jest oddzielnie dla rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Opłatę rekrutacyjną, kandydat wnosi na indywidualny numer konta Uniwersytetu Rolniczego, wygenerowany przez system IRK, po dokonaniu rejestracji na wybrany kierunek.
Dowód wpłaty należy zachować aby w razie potrzeby okazać wydziałowemu zespołowi rekrutacyjnemu.

 

Opłata za legitymację

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa zł).

 

Numery kont, na które należy wpłacać opłaty za wydawanie studentom legitymacji:

STUDIA STACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

53 2490 0018 1100 0009 9990 0102

2.

Wydział Leśny:

04 2490 0018 1100 0009 9990 0402

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

69 2490 0018 1100 0009 9990 0202

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

85 2490 0018 1100 0009 9990 0302

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

20 2490 0018 1100 0009 9990 0502

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

36 2490 0018 1100 0009 9990 0602

7.

Wydział Technologii Żywności:

52 2490 0018 1100 0009 9990 0702

8.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej:

68 2490 0018 1100 0009 9990 0802

 

STUDIA NIESTACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

15 2490 0018 1100 0009 9990 0107

2.

Wydział Leśny:

63 2490 0018 1100 0009 9990 0407

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

31 2490 0018 1100 0009 9990 0207

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

47 2490 0018 1100 0009 9990 0307

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

79 2490 0018 1100 0009 9990 0507

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:                   

95 2490 0018 1100 0009 9990 0607

7.

Wydział Technologii Żywności:

14 2490 0018 1100 0009 9990 0707

 

Uwaga! Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

 

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I i II stopnia
oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024

 

I. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich
 
 

Wydział

Kierunek

[euro/semestr]

Rolniczo-Ekonomiczny

 biogospodarka

650

 ochrona środowiska

 rolnictwo

 ekonomia

 

550

 zarządzanie

Leśny

 leśnictwo

1000

Hodowli i Biologii Zwierząt  bioinżynieria zwierząt  1000
 biologia stosowana
 zootechnika
 etologia i psychologia zwierząt

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

 architektura krajobrazu

750

 geodezja i kartografia

 gospodarka przestrzenna

 inżynieria i gospodarka wodna

 inżynieria środowiska

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 biotechnologia

1000

 ogrodnictwo

 


700

 

 

 sztuka ogrodowa

 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 bioinformatyka i analiza danych

800

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 inżynieria mechatroniczna

750

 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

650

 transport i logistyka

 

600

 zarządzanie i inżynieria produkcji

Technologii Żywności

   

 browarnictwo i słodownictwo

1000

   

 dietetyka

 gastronomia i catering dietetyczny

 technologia żywności i żywienie człowieka

 Uniwersyteckie Centrum  Medycyny Weterynaryjnej

   weterynaria

 2000
 
 
II. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

 

Wydział

Kierunek

[euro za semestr] 

Rolniczo-Ekonomiczny

 biogospodarka

650

 jakość i bezpieczeństwo środowiska

 ochrona środowiska

 rolnictwo

 ekonomia

550

Leśny

 leśnictwo

1000

Hodowli i Biologii Zwierząt

 bioinżynieria zwierząt

1000

 biologia stosowana

 zootechnika

 etologia i psychologia zwierząt

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

 architektura krajobrazu

800

 geodezja i kartografia

 gospodarka przestrzenna

 inżynieria i gospodarka wodna

 inżynieria środowiska

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 biotechnologia

1000

 ogrodnictwo

 

 

700

 sztuka ogrodowa

 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 winogrodnictwo i enologia

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 transport i logistyka

 

600

 

 zarządzanie i inżynieria produkcji

 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

650

Technologii Żywności

 technologia żywności i żywienie człowieka

1000

 dietetyka

 

 

III. Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia

Wydział kierunek [zł/semestr]
Rolniczo-Ekonomiczny  biogospodarka  2200
 ochrona środowiska
 rolnictwo
 ekonomia  2000
 zarządzanie
Leśny  leśnictwo  2500
Hodowli i Biologii Zwierząt  zootechnika  2200
Inżynierii Środowiska
i Geodezji
 geodezja i kartografia  2300
 gospodarka przestrzenna
 inżynieria środowiska
Biotechnologii
i Ogrodnictwa
 ogrodnictwo  2200
 sztuka ogrodowa
 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Inżynierii Produkcji
i Energetyki
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  2300
 inżynieria mechatroniczna
 transport i logistyka
 zarządzanie i inżynieria produkcji
Technologii Żywności  gastronomia i catering dietetyczny  2500
 technologia żywności i żywienie człowieka 2400

 

 IV. Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia
 

Wydział kierunek [zł/semestr]
Rolniczo-Ekonomiczny  biogospodarka  2200
 jakość i bezpieczeństwo środowiska
 ochrona środowiska
 rolnictwo
 ekonomia  2000
Leśny  leśnictwo  2600
Hodowli i Biologii Zwierząt  zootechnika  2200
Inżynierii Środowiska
i Geodezji
 geodezja i kartografia  2300
 gospodarka przestrzenna
 inżynieria środowiska
Biotechnologii
i Ogrodnictwa
 ogrodnictwo  2200
 sztuka ogrodowa
 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 winogrodnictwo i enologia 2700
Inżynierii Produkcji
i Energetyki
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  2300
 transport i logistyka
 zarządzanie i inżynieria produkcji
Technologii Żywności  dietetyka  2700
 technologia żywności i żywienie człowieka 2500

 

 

V. Opłaty za kształcenie cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na studiach prowadzonych w języku angielskim

Wydział

Kierunek / specjalność

poziom
studiów

[euro/semestr]

[euro/1 ECTS]

opłata

powtarzanie
zajęć

zajęcia nieobjęte programem studiów

Rolniczo-Ekonomiczny

 Agriculture

I / II

1000

25

25

 Environmental Protection / Agroecology

II

 Economy / Business Economics

II

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 Environmental and Plant Biotechnology

II

1000

30

30

 International Master of Horticultural Science

II

 Technologii Żywności

 Food Processing, Safety and Quality

I

1700   50   50  

Food Engineering

II

Food Technology and Human Nutrition


II

 

 1. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynoszą:

    a) na studiach I i II stopnia 80 zł za 1 pkt ECTS,

    b) na jednolitych studiach magisterskich 100 zł za 1 pkt ECTS.

 2. Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich wynosi 200 zł za semestr

 3. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, wynosi 80 zł za 1 pkt ECTS

 4. Odpłatność za potwierdzenie efektów uczenia się w procesie rekrutacji wynosi 50 zł za 1 ECTS.

 

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska