URK
OPŁATY

Opłata rekrutacyjna
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2017/2018 wnoszą jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie Elektronicznej  Rejestracji Kandydatów (ERK).

Opłata rekrutacyjna dokonywana jest oddzielnie przy zakładaniu konta w systemie ERK na studia stacjonarne i niestacjonarne.
Opłatę, kandydat wnosi na konto Uniwersytetu Rolniczego, którego numer zostanie mu podany przez system ERK.
Dowód wpłaty należy zachować aby w razie potrzeby okazać wydziałowej komisji rekrutacyjnej.


Opłata za legitymację
W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wprowadzono indeks elektroniczny.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą opłatę tylko za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 17 zł (siedemnaście zł).

 

Numery kont, na które należy wpłacać opłaty za wydawanie studentom legitymacji:

STUDIA STACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

39 1060 0135 1100 0009 9990 0102

2.

Wydział Leśny:

87 1060 0135 1100 0009 9990 0402

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

55 1060 0135 1100 0009 9990 0202

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

71 1060 0135 1100 0009 9990 0302

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

06 1060 0135 1100 0009 9990 0502

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

22 1060 0135 1100 0009 9990 0602

7.

Wydział Technologii Żywności:

38 1060 0135 1100 0009 9990 0702

8.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej:

54 1060 0135 1100 0009 9990 0802

 

STUDIA NIESTACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

98 1060 0135 1100 0009 9990 0107

2.

Wydział Leśny:

49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

17 1060 0135 1100 0009 9990 0207

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

33 1060 0135 1100 0009 9990 0307

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

65 1060 0135 1100 0009 9990 0507

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

81 1060 0135 1100 0009 9990 0607

7.

Wydział Technologii Żywności:

97 1060 0135 1100 0009 9990 0707

8.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej:

16 1060 0135 1100 0009 9990 0807

 

Uwaga! Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

 

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I i II stopnia
oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

 

Studia w języku polskim prowadzone przez jednostki podstawowe Uczelni

1) Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz kształcenie cudzoziemców podejmujących studia na warunkach odpłatności, na kierunkach studiów prowadzonych w języku polskim.

 

Wydział

Kierunek

Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w zł za semestr

Powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

w zł za semestr

Kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach studiów prowadzonych w języku polskim w Euro za semestr

I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

w zł za semestr

I stopień

II stopień

WR-E

Biogospodarka

1600

1600

800

550

Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

1600

1600

800

550

Ochrona Środowiska

1600

1600

800

550

Rolnictwo

1600

1600

800

550

Ekonomia

1600

1600

800

550

Zarządzanie

1600

-

800

550

WL

Leśnictwo

1600

1700

800

1000

Przetwórstwo Drewna

-

-

800

10000

Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

-

-

800

1000

WHiBZ

Bioinżynieria Zwierząt

-

-

800

1000

Biologia

-

-

800

1000

Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe

1600

1600

800

1000

Zootechnika

1600

1600

800

1000

WIŚiG

Architektura Krajobrazu

-

-

800

400

Geodezja i Kartografia

1600

1600

800

400

Gospodarka Przestrzenna

1600

1600

800

400

Inżynieria i Gospodarka Wodna

-

-

800

400

Inżynieria Środowiska

1600

1600

800

400

WBiO

Biotechnologia

-

-

800

500

Ogrodnictwo

1600

1600

800

500

Sztuka Ogrodowa

1600

1600

800

500

Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

1600

1600

800

500

WIPiE

Inżynieria Biosystemów

-

-

800

1000

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

1700

1700

800

1000

Technika Rolnicza i Leśna

1700

1700

800

1000

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

1700

1700

800

1000

WTŻ

Dietetyka

-

-

800

1000

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

-

-

800

1000

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

1600

1700

800

1000

Towaroznawstwo

-

-

800

1000

UCMW

Weterynaria

-

-

800

patrz pkt. 2

 

2) Powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce - 250 zł za 1 moduł zajęć.
3) Prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku - 300 zł za 1 moduł zajęć.


Studia stacjonarne na kierunku Weterynaria, prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Jednolite studia magisterskie - stacjonarne - opłata za cały cykl 9 500 Euro w tym:
  a) I rok studiów - 2 000 Euro
  b) II rok studiów - 1 500 Euro
  c) III rok studiów - 1 500 Euro
  d) IV rok studiów - 1 500 Euro
  e) V rok studiów - 2 000 Euro
  f) VI rok studiów - 1 000 Euro

 

Studia płatne w języku angielskim dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, prowadzonych przez jednostki podstawowe Uczelni

Wydział

Kierunek

Opłata za studia

w Euro za 1 semestr

Powtarzanie przedmiotu

w Euro za przedmiot

Powtarzanie semestru w Euro za semestr

Przedmioty nie objęte planem studiów, w tym uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia

w Euro za przedmiot

I stopień

II stopień

I stopień

II stopień

Rolniczo-Ekonomiczny

Agriculture

750

-

100

-

400

100

Agroecology

-

750

-

100

400

100

Leśny

Forest Husbandry

-

1200

-

100

600

100

Hodowli i Biologii Zwierząt

Bioengineering in Animal Science

-

1200

-

100

500

100

Technologii Żywności

Food Technology and Human Nutrition

-

1500

-

200

700

200

Biotechnologii

i Ogrodnictwa

International Master of Horticultural Science

-

950

-

120

500

-

Environmental and Plant Biotechnology

-

950

-

120

500

-

 

Studia płatne w języku angielskim dla obywateli polskich podejmujących studia na zasadach odpłatności, prowadzonych przez jednostki podstawowe Uczelni.

Kierunek studiów: Agriculture – studia niestacjonarne – 2500 zł za 1 semestr

 

Studia doktoranckie niestacjonarne

Studia doktoranckie niestacjonarne – 2200 zł za semestr.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR