URK
OPŁATY

Opłata rekrutacyjna
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2021/2022 wnoszą w ramach otwartej tury rekrutacyjnej jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie IRK. Aby nie blokować list rankingowych, zalecamy wybór nie większy niż na 3 kierunki.

Opłata rekrutacyjna dokonywana jest oddzielnie dla rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Opłatę rekrutacyjną, kandydat wnosi na indywidualny numer konta Uniwersytetu Rolniczego, wygenerowany przez system IRK, po dokonaniu rejestracji na wybrany kierunek.
Dowód wpłaty należy zachować aby w razie potrzeby okazać wydziałowemu zespołowi rekrutacyjnemu.

 

 Opłata za legitymację

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa zł).

 

Numery kont, na które należy wpłacać opłaty za wydawanie studentom legitymacji:

STUDIA STACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

53 2490 0018 1100 0009 9990 0102

2.

Wydział Leśny:

04 2490 0018 1100 0009 9990 0402

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

69 2490 0018 1100 0009 9990 0202

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

85 2490 0018 1100 0009 9990 0302

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

20 2490 0018 1100 0009 9990 0502

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

36 2490 0018 1100 0009 9990 0602

7.

Wydział Technologii Żywności:

52 2490 0018 1100 0009 9990 0702

8.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej:

68 2490 0018 1100 0009 9990 0802

 

STUDIA NIESTACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

15 2490 0018 1100 0009 9990 0107

2.

Wydział Leśny:

63 2490 0018 1100 0009 9990 0407

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

31 2490 0018 1100 0009 9990 0207

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

47 2490 0018 1100 0009 9990 0307

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

79 2490 0018 1100 0009 9990 0507

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:                   

95 2490 0018 1100 0009 9990 0607

7.

Wydział Technologii Żywności:

14 2490 0018 1100 0009 9990 0707

 

Uwaga! Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

 

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I i II stopnia
oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022

 

I. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich
 
 

Wydział

Kierunek

[euro/semestr]

Rolniczo-Ekonomiczny

 biogospodarka

650

 ochrona środowiska

 rolnictwo

 ekonomia

 

550

 zarządzanie

Leśny

 leśnictwo

1000

Hodowli i Biologii Zwierząt  bioinżynieria zwierząt  1000
 biologia stosowana
 zootechnika
 etologia i psychologia zwierząt

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

 architektura krajobrazu

750

 geodezja i kartografia

 gospodarka przestrzenna

 inżynieria i gospodarka wodna

 inżynieria środowiska

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 biotechnologia

1000

 ogrodnictwo

 


700

 sztuka ogrodowa

 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 inżynieria mechatroniczna

750

 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

650

 transport i logistyka

 

600

 zarządzanie i inżynieria produkcji

Technologii Żywności

 browarnictwo i słodownictwo

1000

 dietetyka

 technologia żywności i żywienie człowieka

 Uniwersyteckie Centrum
 Medycyny Weterynaryjnej

  
  weterynaria

1, 2, 3, 4 rok 1500
5 rok 2000
6 rok 1000

 

 
II. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

 

Wydział

Kierunek

[euro za semestr] 

Rolniczo-Ekonomiczny

 biogospodarka

650

 jakość i bezpieczeństwo środowiska

 ochrona środowiska

 rolnictwo

 ekonomia

550

Leśny

 leśnictwo

1000

Hodowli i Biologii Zwierząt

 bioinżynieria zwierząt

1000

 biologia stosowana

 zootechnika

 etologia i psychologia zwierząt

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

 architektura krajobrazu

800

 geodezja i kartografia

 gospodarka przestrzenna

 inżynieria i gospodarka wodna

 inżynieria środowiska

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 biotechnologia

1000

 ogrodnictwo

 

 

700

 sztuka ogrodowa

 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 winogrodnictwo i enologia

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 transport i logistyka

 

600

 

 zarządzanie i inżynieria produkcji

 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

650

Technologii Żywności

 technologia żywności i żywienie człowieka

1000

 dietetyka

 

 

III. Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia

Wydział kierunek [zł/semestr]
Rolniczo-Ekonomiczny  biogospodarka  2000
 ochrona środowiska
 rolnictwo
 ekonomia  1800
 zarządzanie
Leśny  leśnictwo  2400
Hodowli i Biologii Zwierząt  zootechnika  2000
Inżynierii Środowiska
i Geodezji
 geodezja i kartografia  2200
 gospodarka przestrzenna
 inżynieria środowiska
Biotechnologii
i Ogrodnictwa
 ogrodnictwo  2000
 sztuka ogrodowa
 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Inżynierii Produkcji
i Energetyki
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  2200
 inżynieria mechatroniczna
 transport i logistyka
 zarządzanie i inżynieria produkcji
Technologii Żywności  technologia żywności i żywienie człowieka  2300

 

 IV. Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia
 

Wydział kierunek [zł/semestr]
Rolniczo-Ekonomiczny  biogospodarka  2000
 jakość i bezpieczeństwo środowiska
 ochrona środowiska
 rolnictwo
 ekonomia  1800
Leśny  leśnictwo  2400
Hodowli i Biologii Zwierząt  zootechnika  2000
Inżynierii Środowiska
i Geodezji
 geodezja i kartografia  2200
 gospodarka przestrzenna
 inżynieria środowiska
Biotechnologii
i Ogrodnictwa
 ogrodnictwo  2000
 sztuka ogrodowa
 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Inżynierii Produkcji
i Energetyki
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  2200
 transport i logistyka
 zarządzanie i inżynieria produkcji
Technologii Żywności  dietetyka  2400
 technologia żywności i żywienie człowieka 2300

 

 

V. Opłaty za kształcenie cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na studiach prowadzonych w języku angielskim

Wydział

Kierunek / specjalność

poziom
studiów

[euro/semestr]

[euro/1 ECTS]

opłata

powtarzanie
zajęć

zajęcia nieobjęte programem studiów

Rolniczo-Ekonomiczny

 Agriculture

I / II

1000

25

25

 Environmental Protection / Agroecology

II

 Economy / Business Economics

II

Leśny

 Forestry

II

1200

40

40

Hodowli i Biologii Zwierząt

 Animal Science / Bioengineering in Animal Science


II

1200

20

20

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 International Master of Horticultural Science

II

1000

30

30

 Environmental and Plant Biotechnology

II

 Inżynierii Produkcji
i Energetyki

Renewable Energy Sources and Waste Management

II

2000

50

50Technologii Żywności

 Food Technology and Human Nutrition

II

1625 50 50

Food Engineering

II
 1700  50 50

 

 1. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynoszą:

 a. na studiach I i II stopnia 70 zł za 1 pkt ECTS,

 b. na jednolitych studiach magisterskich na kierunku weterynaria 90 zł za 1 pkt ECTS.

 2. Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich wynosi 180 zł za semestr

 3. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, wynosi 50 zł za 1 pkt ECTS

 4. Odpłatność za potwierdzenie efektów uczenia się w procesie rekrutacji wynosi 50 zł za 1 ECTS.

 

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska