BanerUR
OPŁATY

Opłata rekrutacyjna
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2018/2019 wnoszą jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie Elektronicznej  Rejestracji Kandydatów (ERK).

Opłata rekrutacyjna dokonywana jest oddzielnie przy zakładaniu konta w systemie ERK na studia stacjonarne i niestacjonarne.
Opłatę, kandydat wnosi na konto Uniwersytetu Rolniczego, którego numer zostanie mu podany przez system ERK.
Dowód wpłaty należy zachować aby w razie potrzeby okazać wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 

Opłata za legitymację
W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wprowadzono indeks elektroniczny.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą opłatę tylko za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa zł).

 

Numery kont, na które należy wpłacać opłaty za wydawanie studentom legitymacji:

STUDIA STACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

39 1060 0135 1100 0009 9990 0102

2.

Wydział Leśny:

87 1060 0135 1100 0009 9990 0402

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

55 1060 0135 1100 0009 9990 0202

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

71 1060 0135 1100 0009 9990 0302

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

06 1060 0135 1100 0009 9990 0502

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

22 1060 0135 1100 0009 9990 0602

7.

Wydział Technologii Żywności:

38 1060 0135 1100 0009 9990 0702

8.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej:

54 1060 0135 1100 0009 9990 0802

 

STUDIA NIESTACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

98 1060 0135 1100 0009 9990 0107

2.

Wydział Leśny:

49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

17 1060 0135 1100 0009 9990 0207

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

33 1060 0135 1100 0009 9990 0307

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

65 1060 0135 1100 0009 9990 0507

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

81 1060 0135 1100 0009 9990 0607

7.

Wydział Technologii Żywności:

97 1060 0135 1100 0009 9990 0707

8.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej:

16 1060 0135 1100 0009 9990 0807

 

Uwaga! Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

 

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I i II stopnia
oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

 

I. Stacjonarne studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie
 


Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych I, II i jednolitych studiach magisterskich

 

Wydział

Kierunek

Kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych
I stopnia w [euro/semestr]

Kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych
II stopnia w [euro/semestr]

I rok

następne lata

I rok

następne lata

Rolniczo-Ekonomiczny

 rolnictwo

550

550

550

550

 ochrona środowiska

 biogospodarka

 jakość i bezpieczeństwo środowiska

 ekonomia

 zarządzanie

 - -

Leśny

 leśnictwo

1000

1000 1000  1000
Hodowli i Biologii Zwierząt  zootechnika  1000  1000 1000 1000
 biologia stosowana
 biologia
 bioinżynieria zwierząt
 ichtiologia i rybactwo śródlądowe

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

 inżynieria środowiska

600

600 600 600

 geodezja i kartografia

 gospodarka przestrzenna

 inżynieria i gospodarka wodna

 architektura krajobrazu

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 biotechnologia

1000

 1000  1000  1000

 ogrodnictwo

 


700

 


700

 


700

 

 

 


700

 sztuka ogrodowa

 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 technika rolnicza i leśna

700

650  700 650

 inżynieria biosystemów

- -

 zarządzanie i inżynieria produkcji

550

500 550 500

 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 600 550

 transport i logistyka

- -

Technologii Żywności

 technologia żywności i żywienie człowieka

1000

1000 1000 1000

 dietetyka

 jakość i bezpieczeństwo żywności

 browarnictwo i słodownictwo

- -

 

Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Weterynaryjnej
UJ-UR

 

 weterynaria

 2000

 1500 (II rok) - -
 1500 (III rok)
 1500 (IV rok)
 2000 (V rok)
 1000 (VI rok)

 

 
II. Niestacjonarne studia I i II stopnia

Opłata za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych

 

Wydział

Kierunek

Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych
I stopnia w [zł za semestr]

Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych
II stopnia w [zł za semestr]

I semestr

następne semestry

I semestr

następne semestry

Rolniczo-Ekonomiczny

 rolnictwo

2000

1800 2000 1800

 ochrona środowiska

 biogospodarka

 jakość i bezpieczeństwo środowiska

 ekonomia

 

1800

 

1600


1800

1600

 zarządzanie

-

-

Leśny

 leśnictwo

2400

 2400  2400  2400

Hodowli i Biologii Zwierząt

 bioinżynieria zwierząt

2000

 1800  - -

 zootechnika

2000 1800

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

 inżynieria środowiska

2000

1800 2000 1800

 geodezja i kartografia

 gospodarka przestrzenna

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 ogrodnictwo

2000

 1800 2000 1800

 sztuka ogrodowa

 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 inżynieria biosystemów

 

2000

 

1800  - -

 technika rolnicza i leśna

2000 1800

 zarządzanie i inżynieria produkcji

 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 transport i logistyka

- -

Technologii Żywności

 technologia żywności i żywienie człowieka

2000

 1800  2000 1800

 dietetyka

-

 -  2100 2100

 

 

III. Opłaty za kształcenie cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na studiach prowadzonych w języku angielskim

Wydział

Kierunek studiów / specjalność

poziom

 

[euro/semestr]

Powtarzanie zajęć
[euro/1 ECTS]

zajęcia nieobjete planem studiów, w tym uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia

[euro/1 ECTS]

I rok

następne lata

przedmiot
lub kurs

seminarium dyplomowe

Rolniczo-Ekonomiczny

 agriculture

I

1000

1000

25

15

25

 agroecology

II

 double degree program in business economics

II

Leśny

 forest husbandry

II

1200

1200

40

25

40

Hodowli i Biologii Zwierząt

 animal science

II

1200

1200

20

15

20

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 

 international master of horticultural science

II

1000

1000

30

15

30

 environmental and plant biotechnology

II

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 agriculture and forestry technology

I

1100

1000

30

15

30

Technologii Żywności

 food technology and human nutrition

II

1625 1625 50 25 50

 

 1. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynoszą:

 a. na studiach I i II stopnia 60 zł za 1 pkt ECTS,

 b. na jednoloitych studiach magisterskich na kierunku weterynaria 110 zł za 1 pkt ECTS.

 2. Opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce realizowanych w ramach modułu seminarium dyplomowe i praca dyplomowa wynoszą:

 a. na studiach I stopnia 40 zł za 1 pkt ECTS,

 b. na studiach II stopnia 60 zł za 1 pkt ECTS.

 3. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na okreslonym kierunku, wynoszą:

 a. na studiach I i II stopnia 40 zł za 1 pkt ECTS,

 b. na jednolitych studiach magisterskich na kierunku weterynaria 110 zł za 1 pkt ECTS.

 4. Odpłatność za potwierdzenie efektów uczenia się w procesie rekrutacji wynosi 350 zł za moduł zajęć.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska