Baner URK
OPŁATY

Opłata rekrutacyjna
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2017/2018 wnoszą jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie Elektronicznej  Rejestracji Kandydatów (ERK).

Osoby ubiegające się o przyjęcie na pierwszy stopień studiów na kierunku architektura krajobrazu na rok akademicki 2017/2018 wnoszą jednorazową opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia zł) niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie ERK.

Opłata rekrutacyjna dokonywana jest oddzielnie przy zakładaniu konta w systemie ERK na studia stacjonarne i niestacjonarne.
Opłatę, kandydat wnosi na konto Uniwersytetu Rolniczego, którego numer zostanie mu podany przez system ERK.
Dowód wpłaty należy zachować aby w razie potrzeby okazać wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 

 


Opłata za legitymację
W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wprowadzono indeks elektroniczny.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą opłatę tylko za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 17 zł (siedemnaście zł).

 

Numery kont, na które należy wpłacać opłaty za wydawanie studentom legitymacji:

STUDIA STACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

39 1060 0135 1100 0009 9990 0102

2.

Wydział Leśny:

87 1060 0135 1100 0009 9990 0402

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

55 1060 0135 1100 0009 9990 0202

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

71 1060 0135 1100 0009 9990 0302

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

06 1060 0135 1100 0009 9990 0502

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

22 1060 0135 1100 0009 9990 0602

7.

Wydział Technologii Żywności:

38 1060 0135 1100 0009 9990 0702

8.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej:

54 1060 0135 1100 0009 9990 0802

 

STUDIA NIESTACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

98 1060 0135 1100 0009 9990 0107

2.

Wydział Leśny:

49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

17 1060 0135 1100 0009 9990 0207

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

33 1060 0135 1100 0009 9990 0307

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

65 1060 0135 1100 0009 9990 0507

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

81 1060 0135 1100 0009 9990 0607

7.

Wydział Technologii Żywności:

97 1060 0135 1100 0009 9990 0707

8.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej:

16 1060 0135 1100 0009 9990 0807

 

Uwaga! Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

 

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I i II stopnia
oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

 

I. Stacjonarne studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie
 


1. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim

 

Wydział

Kierunek

Kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych I stopnia w [euro/semestr]

Kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych II stopnia w [euro/semestr]

I rok

następne lata

I rok

następne lata

Rolniczo-Ekonomiczny

biogospodarka

700

700

700

700

jakość i bezpieczeństwo środowiska

ochrona środowiska

rolnictwo

ekonomia

zarządzanie

 - -

Leśny

leśnictwo

1000

1000  1000  1000

przetwórstwo drewna

  -

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Hodowli i Biologii Zwierząt

bioinżynieria zwierząt

1000

1000  - -

biologia stosowana

1000 1000

biologia

- 1000 - 1000

ichtiologia i rybactwo śródlądowe

1000

 1000  1000  1000

rybactwo

-

1000 - -

zootechnika

1000

 1000  1000 1000

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

inżynieria środowiska

750

750 750 750

geodezja i kartografia

gospodarka przestrzenna

inżynieria i gospodarka wodna

architektura krajobrazu

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

biotechnologia

700

 700  700  700

sztuka ogrodowa

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

ogrodnictwo

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

inżynieria biosystemów

750

700  - -

technika rolnicza i leśna

 750 700

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

700

700 700 700

zarządzanie i Inżynieria Produkcji

transport i logistyka

- -

Technologii Żywności

technologia żywności i żywienie człowieka

1000

1000 1000 1000

dietetyka

jakość i bezpieczeństwo żywności

browarnictwo i słodownictwo

- -

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 

weterynaria

 

1000

 

 

750 (II rok) - -
750 (III rok)
750 (IV rok)
1000 (V rok)
500 (VI rok)

 

2. Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych I i II stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 60,00 zł za 1 pkt ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 
3. Opłata za powtarzanie określonych zajęć na jednolitych studiach magisterskich, na kierunku weterynaria, z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 110,00 zł za 1 pkt ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 
4. Opłata za powtarzanie zajęć zaliczanych do seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych I stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 40,00 zł za 1 pkt ECTS, a na studiach II stopnia wynosi 50,00 zł za 1 pkt ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 
5. Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego wynosi 180 zł za semestr (stuida I stopnia).
 
6. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniajacych efekty kształcenia na określonym kierunku wynosi:
1) na stacjonarnych studiach I stopnia - 40,00 zł za 1 ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności,
2) kierunek weterynaria - 110 zł za 1 pkt ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 
 7. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniajacych efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku wynosi 40,00 zł za 1 ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 
 
II. Niestacjonarne studia I i II stopnia

1) Opłata za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych

 

Wydział

Kierunek

Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych I stopnia w zł za semestr

Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych II stopnia w zł za semestr

I rok

następne lata

I rok

następne lata

Rolniczo-Ekonomiczny

biogospodarka

1600

1600 1600 1600

jakość i bezpieczeństwo środowiska

ochrona środowiska

rolnictwo

ekonomia

zarządzanie

 - -

Leśny

leśnictwo

1600

 1600  1700  1700

Hodowli i Biologii Zwierząt

bioinżynieria zwierząt

1800

 1800  - -

ichtiologia i rybactwo śródlądowe

1600

1600 1600 1600

zootechnika

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

inżynieria środowiska

1700

1700 1700 1700

geodezja i kartografia

gospodarka przestrzenna

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

ogrodnictwo

1700

 1700 1700 1700

sztuka ogrodowa

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

inżynieria biosystemów

1700

1700  - -

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 1700 1700

technika rolnicza i leśna

 2000 2000

zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 1600 1600

transport i logistyka

1600

1600 - -

Technologii Żywności

technologia żywności i żywienie człowieka

1600

 1600  1700 1700

dietetyka

-

 -  2100 2100

 

2. Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach niestacjonarnych I i II stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 60,00 zł za 1 pkt ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 
3. Opłata za powtarzanie zajęć zaliczanych do seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych I stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 40,00 zł za 1 pkt ECTS, a na studiach II stopnia wynosi 50,00 zł za 1 pkt ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 
4. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniajacych efekty kształcenia na określonym kierunku wynosi 40,00 zł za 1 ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 
5. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniajacych efekty kształcenia niezbędne do podjęcia niestacjonarnych studiów II stopnia na określonym kierunku wynosi 40,00 zł za 1 ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.

 

III. Opłaty za płatne studia prowadzone w języku angielskim dla obywateli polskich

Wydział

Kierunek/specjalność

poziom

 

Opłata za jeden semestr studiów

[zł/semestr]

Powtarzanie zajęć

[zł/semestr]

zajęcia nieobjete planem studiów*

[zł/semestr]

I rok

następne lata

przedmiot

lub kurs

seminarium dyplomowe

Rolniczo-Ekonomiczny

agriculture

I

4000

4000

100

80

100

agroecology

II

double degree program in business economics

II

Leśny

forest husbandry

II

4800

4800

160

100

160

Hodowli i Biologii Zwierząt

animal science

II

4800

4800

80

80

80

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 

international master of horticultural science

II

4000

4000

130

100

130

environmental and plant biotechnology

II

Inżynierii Produkcji i Energetyki

agriculture and forestry technology

I

4400

4400

140

80

140

Technologii Żywności

food technology and human nutrition

II

6500 6500 210 100 210

 * dotyczy także zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbedne do podjęcia studiów II stopnia

 

IV. Opłaty za płatne studia prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, prowadzonych przez jednostki podstawowe Uczelni

Wydział

Kierunek/specjalność

poziom

 

Opłata za jeden semestr studiów

[euro/semestr]

Powtarzanie zajęć

[euro/semestr]

zajęcia nieobjete planem studiów*

[euro/semestr]

I rok

następne lata

przedmiot

lub kurs

seminarium dyplomowe

Rolniczo-Ekonomiczny

agriculture

I

1000

1000

25

25

25

agroecology

II

double degree program in business economics

II

Leśny

forest husbandry

II

1200

1200

40

30

40

Hodowli i Biologii Zwierząt

animal science

II

1200

1200

25

25

25

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 

international master of horticultural science

II

1000

1000

35

25

35

environmental and plant biotechnology

II

Inżynierii Produkcji i Energetyki

agriculture and forestry technology

I

1100

1000

35

25

35

Technologii Żywności

food technology and human nutrition

II

1625 1625 55 25 55

 * dotyczy także zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbedne do podjęcia studiów II stopnia

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska