URK
OPŁATY

Opłata rekrutacyjna
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2020/2021 wnoszą jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie Elektronicznej  Rejestracji Kandydatów (ERK). Kandydat może się zarejestrować maksymalnie na 3 kierunki.

Opłata rekrutacyjna dokonywana jest oddzielnie przy zakładaniu konta w systemie ERK na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Opłatę rekrutacyjną, kandydat wnosi na indywidualny numer konta Uniwersytetu Rolniczego, wygenerowany przez system ERK.
Dowód wpłaty należy zachować aby w razie potrzeby okazać wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 

 

Opłata za legitymację

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa zł).

UWAGA! Osoby przyjęte na weterynarię wnoszą opłatę za legitymację studencką na konto Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 

Numery kont, na które należy wpłacać opłaty za wydawanie studentom legitymacji:

STUDIA STACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

39 1060 0135 1100 0009 9990 0102

2.

Wydział Leśny:

87 1060 0135 1100 0009 9990 0402

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

55 1060 0135 1100 0009 9990 0202

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

71 1060 0135 1100 0009 9990 0302

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

06 1060 0135 1100 0009 9990 0502

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

22 1060 0135 1100 0009 9990 0602

7.

Wydział Technologii Żywności:

38 1060 0135 1100 0009 9990 0702

8.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej:

54 1060 0135 1100 0009 9990 0802

 

STUDIA NIESTACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

98 1060 0135 1100 0009 9990 0107

2.

Wydział Leśny:

49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

17 1060 0135 1100 0009 9990 0207

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

33 1060 0135 1100 0009 9990 0307

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

65 1060 0135 1100 0009 9990 0507

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:                   

81 1060 0135 1100 0009 9990 0607

7.

Wydział Technologii Żywności:

97 1060 0135 1100 0009 9990 0707

 

Uwaga! Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

 

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I i II stopnia
oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021

 

I. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich
 
 

Wydział

Kierunek

[euro/semestr]

Rolniczo-Ekonomiczny

 biogospodarka

550

 ochrona środowiska

 rolnictwo

 ekonomia

 zarządzanie

Leśny

 leśnictwo

1000

Hodowli i Biologii Zwierząt  bioinżynieria zwierząt  1000
 biologia stosowana
 zootechnika

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

 architektura krajobrazu

650

 geodezja i kartografia

 gospodarka przestrzenna

 inżynieria i gospodarka wodna

 inżynieria środowiska

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 biotechnologia

1000

 ogrodnictwo

 


700

 sztuka ogrodowa

 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 technika rolnicza i leśna

750

 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

650

 zarządzanie i inżynieria produkcji

 

600

 transport i logistyka

Technologii Żywności

 technologia żywności i żywienie człowieka

1000

 dietetyka

 browarnictwo i słodownictwo

 Uniwersyteckie Centrum
 Medycyny Weterynaryjnej

  weterynaria

1, 2, 3, 4 rok 1500
5 rok 2000
6 rok 1000

 

 
II. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

 

Wydział

Kierunek

[euro za semestr] 

Rolniczo-Ekonomiczny

 biogospodarka

550

 jakość i bezpieczeństwo środowiska

 ochrona środowiska

 rolnictwo

 ekonomia

Leśny

 leśnictwo

1000

Hodowli i Biologii Zwierząt

 bioinżynieria zwierząt

1000

 biologia stosowana

 zootechnika

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

 architektura krajobrazu

700

 geodezja i kartografia

 gospodarka przestrzenna

 inżynieria i gospodarka wodna

 inżynieria środowiska

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 biotechnologia

1000

 ogrodnictwo

 

 

700

 sztuka ogrodowa

 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 winogrodnictwo i enologia

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

  technika rolnicza i leśna

750 

 transport i logistyka

600

 zarządzanie i inżynieria produkcji

 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

650

Technologii Żywności

 technologia żywności i żywienie człowieka

1000

 dietetyka

 

 

III. Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia

Wydział kierunek [zł/semestr]
Rolniczo-Ekonomiczny  biogospodarka  2000
 ochrona środowiska
 rolnictwo
 ekonomia  1800
 zarządzanie
Leśny  leśnictwo  2400
Hodowli i Biologii Zwierząt  zootechnika  2000
Inżynierii Środowiska
i Geodezji
 geodezja i kartografia  2000
 gospodarka przestrzenna
 inżynieria środowiska
Biotechnologii
i Ogrodnictwa
 ogrodnictwo  2000
 sztuka ogrodowa
 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Inżynierii Produkcji
i Energetyki
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  2000
 technika rolnicza i leśna
 transport i logistyka
 zarządzanie i inżynieria produkcji
Technologii Żywności  technologia żywności i żywienie człowieka  2000

 

 IV. Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia
 

Wydział kierunek [zł/semestr]
Rolniczo-Ekonomiczny  biogospodarka  2000
 jakość i bezpieczeństwo środowiska
 ochrona środowiska
 rolnictwo
 ekonomia  1800
Leśny  leśnictwo  2400
Hodowli i Biologii Zwierząt  zootechnika  2000
Inżynierii Środowiska
i Geodezji
 geodezja i kartografia  2100
 gospodarka przestrzenna
 inżynieria środowiska
Biotechnologii
i Ogrodnictwa
 ogrodnictwo  2000
 sztuka ogrodowa
 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Inżynierii Produkcji
i Energetyki
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  2000
 technika rolnicza i leśna
 transport i logistyka
 zarządzanie i inżynieria produkcji
Technologii Żywności  dietetyka  2100
 technologia żywności i żywienie człowieka 2000

 

 

V. Opłaty za kształcenie cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na studiach prowadzonych w języku angielskim

Wydział

Kierunek studiów / specjalność

poziom
studiów

[euro/semestr]

[euro/1 ECTS]

opłata

powtarzanie
zajęć

zajęcia nieobjęte programem studiów

Rolniczo-Ekonomiczny

 Agriculture

I / II

1000

25

25

 Environmental Protection / Agroecology

II

 Economy / Business Economics

II

Leśny

 Forestry

II

1200

40

40

Hodowli i Biologii Zwierząt

 Animal Science / Bioengineering in Animal Science


II

1200

20

20

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 

 International Master of Horticultural Science

II

1000

30

30

 Environmental and Plant Biotechnology

II

 

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 Agriculture and Forestry Technology

I

1200

35

35

Renewable Energy Sources and Waste Management

II

2000

50

50

Technologii Żywności

 Food Technology and Human Nutrition

II

1625 50 50

 

 1. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynoszą:

 a. na studiach I i II stopnia 60 zł za 1 pkt ECTS,

 b. na jednolitych studiach magisterskich na kierunku weterynaria 90 zł za 1 pkt ECTS.

 2. Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich wynosi 180 zł za semestr

 3. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, wynosi na studiach I i II stopnia 40 zł za 1 pkt ECTS

 4. Odpłatność za potwierdzenie efektów uczenia się w procesie rekrutacji wynosi 50 zł za 1 ECTS.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska