URK
OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji, wnoszona przez kandydatów na studia na kierunki prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych). Kandydat w ramach jednej opłaty może wybrać od jednego do maksymalnie trzech kierunków, na które dokonuje rejestracji w systemie internetowej rekrutacji kandydatów (IRK), zwanej dalej systemem IRK.

Opłata rekrutacyjna wnoszona jest oddzielnie zarówno przy dokonywaniu zgłoszeń na studia stacjonarne i niestacjonarne jak i przy dokonywaniu zgłoszeń w kolejnych turach, w ramach danej rekrutacji, to jest na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia.

Opłatę rekrutacyjną, kandydat wnosi na indywidualny numer konta Uniwersytetu Rolniczego, wygenerowany przez system IRK, po dokonaniu rejestracji na wybrany kierunek lub kierunki w danej turze.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji, wnoszona przez cudzoziemców lub na kierunki prowadzone w języku angielskim wynosi 20 € (słownie: dwadzieścia euro) lub jej równowartość odpowiadającą średniemu kursowi NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty. Opłatę rekrutacyjną w euro kandydat wnosi na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którego numer umieszczony jest na stronie głównej systemu.

Dowód wpłaty należy zachować aby w razie potrzeby okazać wydziałowemu zespołowi rekrutacyjnemu.

 

OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa zł).

 

Numery kont, na które należy wpłacać opłaty za wydawanie studentom legitymacji:

STUDIA STACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

53 2490 0018 1100 0009 9990 0102

2.

Wydział Leśny:

04 2490 0018 1100 0009 9990 0402

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

69 2490 0018 1100 0009 9990 0202

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

85 2490 0018 1100 0009 9990 0302

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

20 2490 0018 1100 0009 9990 0502

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

36 2490 0018 1100 0009 9990 0602

7.

Wydział Technologii Żywności:

52 2490 0018 1100 0009 9990 0702

8.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej:

68 2490 0018 1100 0009 9990 0802

 

STUDIA NIESTACJONARNE

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

15 2490 0018 1100 0009 9990 0107

2.

Wydział Leśny:

63 2490 0018 1100 0009 9990 0407

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

31 2490 0018 1100 0009 9990 0207

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

47 2490 0018 1100 0009 9990 0307

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

79 2490 0018 1100 0009 9990 0507

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:                   

95 2490 0018 1100 0009 9990 0607

7.

Wydział Technologii Żywności:

14 2490 0018 1100 0009 9990 0707

 

Uwaga! Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

Dowód wpłaty zarówno za przeprowadzenie rekrutacji jak i za legitymację należy zachować, aby w razie potrzeby okazać komisji rekrutacyjnej.

 

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I i II stopnia
oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych w roku akademickim 2024/2025

 

I. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich
 
 

Wydział

Kierunek

[euro/semestr]

Rolniczo-Ekonomiczny

 agrobiologia

650

 biogospodarka

650

 doradztwo i administracja rolnicza

650

 ochrona środowiska

650

 rolnictwo

650

 ekonomia

550

 finanse i rachunkowość

650

 zarządzanie

550

Leśny

 leśnictwo

1000

 ochrona bioróżnorodości 1000
Hodowli i Biologii Zwierząt  bioinżynieria zwierząt  1000
 biologia stosowana 1000
 etologia i psychologia zwierząt 1000
 zootechnika 1000

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

 architektura krajobrazu

750

 geodezja i kartografia

 750

 geoinformatyka

750

 gospodarka przestrzenna

750

 inżynieria i gospodarka wodna

750

 inżynieria środowiska

750

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 biotechnologia

1000

 ogrodnictwo

750

 sztuka ogrodowa

750

 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

750

 bioinformatyka i analiza danych

800

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 inżynieria mechatroniczna

750

 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

650

 transport i logistyka

600

 zarządzanie i inżynieria produkcji

600

Technologii Żywności

   

 browarnictwo i słodownictwo

1000

 dietetyka

1000

 gastronomia i catering dietetyczny

1000

 technologia żywności i żywienie człowieka

1000

 Uniwersyteckie Centrum  Medycyny Weterynaryjnej

   weterynaria

 2000
 
 
II. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

 

Wydział

Kierunek

[euro za semestr] 

Rolniczo-Ekonomiczny

 biogospodarka

650

 ochrona środowiska

650

 rolnictwo

650

 ekonomia

550

Leśny

 leśnictwo

1000

Hodowli i Biologii Zwierząt

 bioinżynieria zwierząt

1000

 biologia stosowana

1000

 etologia i psychologia zwierząt

1000

 zootechnika

1000

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

 architektura krajobrazu

800

 geodezja i kartografia

800

 gospodarka przestrzenna

800

 inżynieria i gospodarka wodna

800

 inżynieria środowiska

800

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 biotechnologia

1000

 ogrodnictwo

 750

 sztuka ogrodowa

750

 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

750

 winogrodnictwo i enologia

750

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 transport i logistyka

 600 

 zarządzanie i inżynieria produkcji

600

 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

650

Technologii Żywności

 technologia żywności i żywienie człowieka

1000

 dietetyka

1000

 

 

III. Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia

Wydział kierunek [zł/semestr]
Rolniczo-Ekonomiczny  biogospodarka  2200
 ochrona środowiska 2200
 rolnictwo 2200
 ekonomia  2000
 zarządzanie 2000
Leśny  leśnictwo  2800
Hodowli i Biologii Zwierząt  zootechnika  2200
Inżynierii Środowiska
i Geodezji
 geodezja i kartografia  2500
 gospodarka przestrzenna 2500
 inżynieria środowiska 2800
Biotechnologii
i Ogrodnictwa
 ogrodnictwo  2500
 sztuka ogrodowa 2500
 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych 2500
Inżynierii Produkcji
i Energetyki
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  2300
 inżynieria mechatroniczna 2300
 transport i logistyka 2300
 zarządzanie i inżynieria produkcji 2300
Technologii Żywności  gastronomia i catering dietetyczny  2500
 technologia żywności i żywienie człowieka 2400

 

 IV. Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia
 

Wydział kierunek [zł/semestr]
Rolniczo-Ekonomiczny  biogospodarka  2200
 ochrona środowiska  2200
 rolnictwo  2200
 ekonomia  2000
Leśny  leśnictwo  2800
Hodowli i Biologii Zwierząt  zootechnika  2200
Inżynierii Środowiska
i Geodezji
 geodezja i kartografia  2500
 gospodarka przestrzenna  2500
 inżynieria środowiska  2800
Biotechnologii
i Ogrodnictwa
 ogrodnictwo  2500
 sztuka ogrodowa  2500
 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych  2500
 winogrodnictwo i enologia 2700
Inżynierii Produkcji
i Energetyki
 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  2300
 transport i logistyka  2300
 zarządzanie i inżynieria produkcji  2300
Technologii Żywności  dietetyka  2700
 technologia żywności i żywienie człowieka 2500

 

 

V. Opłaty za kształcenie cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na studiach prowadzonych w języku angielskim

Wydział

Kierunek / specjalność

poziom
studiów

[euro/semestr]

[euro/1 ECTS]

opłata

powtarzanie
zajęć

zajęcia nieobjęte programem studiów

Rolniczo-Ekonomiczny

Agriculture

I / II

1200

30

30

 Environmental Protection / Agroecology

II

1200

30

30

Economy / Business Economics

II

1200

30

30

Interdisciplinary Bioeconomy Studies

II

1200

30

30

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 

 Environmental and Plant Biotechnology

II

1200

30

30

 International Master of Horticultural Science

II

1200

30

30

 Inżynierii Produkcji i Energetyki

Renewable Energy Sources and Waste Management


II

 2000 50 50

 

 

Technologii Żywności

 

 Food Processing, Safety and Quality

I

1300 50 50

Food Engineering

II

1400

50

50

Food Technology and Human Nutrition / Food Technology and Human Nutrition


II

1700

50

50

 

 1. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynoszą:

    a) na studiach I i II stopnia 80 zł za 1 pkt ECTS,

    b) na jednolitych studiach magisterskich 100 zł za 1 pkt ECTS.

 2. Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich wynosi 200 zł za semestr

 3. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, wynosi 80 zł za 1 pkt ECTS

 4. Odpłatność za potwierdzenie efektów uczenia się w procesie rekrutacji wynosi 50 zł za 1 ECTS.

 

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska