URK
DOKUMENTY

STUDIA I STOPNIA

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta ERK.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

 1. Kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i obowiązujące zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa do wglądu),
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał świadectwa do wglądu),
 3. Podpisany wydruk podania ERK,
 4. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 5. 1 aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm,
 6. oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
 7. Dowód opłaty za legitymację (patrz: opłaty).

Dokumenty kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej (patrz: adresy). W przypadku, gdy Kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów, wówczas udziela pełnomocnictwa osobie, która dopełni za niego formalności. Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie ERK w zakładce (do pobrania)
Uwaga! Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie, gdy osoba upoważniona posiada notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego osoby udzielającej pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo dołącza się do kompletu dokumentów kandydata na studia.

Uwaga!
Kandydaci ze „starą maturą”, zdawaną przed 2005 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6, zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wybranego kierunku.

 

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta ERK.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

 1. Kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu),
 2. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia
 3. Podpisany wydruk podania ERK,
 4. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 5. 1 aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm
 6. Dowód opłaty za legitymację (patrz: opłaty).

Dokumenty kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej (patrz: adresy). W przypadku, gdy Kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów, wówczas udziela pełnomocnictwa osobie, która dopełni za niego formalności. Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie ERK w zakładce (do pobrania)
Uwaga! Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie, gdy osoba upoważniona posiada notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego osoby udzielającej pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo dołącza się do kompletu dokumentów kandydata na studia.

Uwaga! Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR