URK
DOKUMENTY

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system IRK przy zakładaniu konta IRK.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

 1. Podpisany wydruk podania IRK wraz z ankietą osobową, dostępny dopiero po zakwalifikowaniu kandydata na studia,
 2. Kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i obowiązujące zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa do wglądu),
 3. Kandydaci z tzw. "starą maturą", zdawaną przed 2005 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6 zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Sekretarza Komisji,
 4. Aktualna fotografia kandydata w formie elektronicznej, w formacie jpg (minimalna rozdzielczość 500x650 pikseli, maks. rozmiar 200kB), którą należy wgrać do systemu IRK, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. Kopie innych dokumentów (oryginał do wglądu) uprawniających do podjęcia studiów na Uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych,
 6. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 7. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzajacego znajomość języka obcego, w którym bedą prowadzone studia (oryginał do wglądu),
 8. Dowód opłaty za legitymację - którą należy wnieść na konto właściwego wydziału (patrz: opłaty). Osoby przyjęte na weterynarię wnoszą opłatę za legitymację na konto Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej,
 9. Oświadczenie dla MPK [pobierz] (nieobowiązkowe),
 10. Wydruk potwierdzenia złożenia dokumentów [pobierz]

Dokumenty kandydat składa u sekretarza komisji rekrutacyjnej (patrz: kontakt). W przypadku, gdy kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów, wówczas udziela pełnomocnictwa osobie (najkorzystniej członkowi najbliższej rodziny), która dopełni za niego formalności. Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie IRK w zakładce (do pobrania)
Pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego. Pełnomocnik, składajac dokumenty jest zobowiązany przedstawić do wglądu swój dowód tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości osoby, którą reprezentuje.

Pełnomocnictwo dołącza się do kompletu dokumentów kandydata na studia.

Uwaga!
Kandydaci ze „starą maturą”, zdawaną przed 2005 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6, zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego wybranego kierunku.

Kandydatom zakwalifikowanym na studia na kierunek, na który wymagane jest zaświadczenie lekarskie, [lista kierunków], będą wydawane skierowania do przychodni medycyny pracy na przeprowadzenie badań lekarskich w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na tym kierunku. Zaświadczenia należy dostarczyć do dziekanatu najpóźniej w pierwszym tygodniu zajęć.

 Lista Przychodni Medycyny Pracy

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system IRK przy zakładaniu konta IRK.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

 1. Podpisany wydruk podania IRK wraz z ankietą osobową, dostępny dopiero po zakwalifikowaniu kandydata na studia,
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu),
 3. Kopia suplementu do dyplomu - tylko w przypadku kandydatów będących absolwentami innych uczelni lub wydziałów (oryginał suplementu do wglądu),
 4. Zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia,
 5. Aktualna fotografia kandydata w formie elektronicznej, w formacie jpg (minimalna rozdzielczość 500x650 pikseli, maks. rozmiar 200kB), którą należy wgrać do systemu IRK, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 6. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 7. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzajacego znajomość języka obcego, w którym bedą prowadzone studia (oryginał do wglądu),
 8. Dowód opłaty za legitymację - którą należy wnieść na konto właściwego wydziału (patrz: opłaty).
  Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.
 9. Oświadczenie dla MPK [pobierz] (nieobowiązkowe),
 10. Wydruk potwierdzenia złożenia dokumentów. [pobierz]

Uwaga!
Absolwenci studiów pierwszego stopnia realizowanych na kierunkach pokrewnych, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, zobowiązani są, w terminie do 14 dni przed zakończeniem rekrutacji, do złożenia wniosku o stwierdzenie zgodności efektów uczenia się osiągniętych w ramach ukończonych studiów z efektami uczenia się uzyskiwanymi na studiach pierwszego stopnia, prowadzonych na wybranym w ramach rekrutacji kierunku. Do wniosku należy dołączyć suplement. Skan wniosku wraz z suplementem należy przesłać mailowo lub za pośrednictwem IRK do właściwego Zespołu Rekrutacyjnego (patrz: kontakt) dla wybranego kierunku studiów.

[pobierz wniosek]

Do wniosku kandydat dołącza:

1) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, a jeżeli takich dokumentów nie posiada - zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego i kartę przebiegu studiów;

2) potwierdzony przez dziekanat opis kształcenia właściwych dla ukończonego kierunku studiów pierwszego stopnia, o ile nie zostały określone w suplemencie;

3) potwierdzone przez dziekana odpisy kart przedmiotów, określające efekty uczenia się realizowane w ramach tych przedmiotów.

Opinia dziekana wydziału przyjmującego stanowi załącznik do dokumentacji rekrutacyjnej.

Dokumenty kandydat składa u sekretarza zespołu rekrutacyjnego (patrz: kontakt). W przypadku, gdy kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów, wówczas udziela pełnomocnictwa osobie (najkorzystniej członkowi najbliższej rodziny), która dopełni za niego formalności. Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie IRK w zakładce (do pobrania)
Pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego. Pełnomocnik, składajac dokumenty jest zobowiązany przedstawić do wglądu swój dowód tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości osoby, którą reprezentuje.

Pełnomocnictwo dołącza się do kompletu dokumentów kandydata na studia.

 

Kandydatom zakwalifikowanym na studia drugiego stopnia na kierunek, na który wymagane jest zaświadczenie lekarskie [lista kierunków], będą wydawane skierowania do przychodni medycyny pracy na przeprowadzenie badań lekarskich w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na tym kierunku.

Rejestracja na podstawie skierowania wystawionego wyłącznie przez Komisję Rekrutacyjną Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Należy mieć ze sobą dowód osobisty. 

 Lista Przychodni Medycyny Pracy

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska