BanerUR
DOKUMENTY

STUDIA I STOPNIA

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta ERK.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

 1. Kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i obowiązujące zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa do wglądu),
 2. Kandydaci ze starą maturą, zdawaną do 2004 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6 składają dodatkowo kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał świadectwa do wglądu) ,
 3. Podpisany wydruk podania ERK, dostępny dopiero po zakwalifikowaniu kandydata na studia,
 4. Kopia dowodu osobistego lub w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu),
 5. 1 aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm,
 6. Dowód opłaty za legitymację - którą należy wnieść na konto właściwego wydziału (patrz: opłaty).

Dokumenty kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej (patrz: adresy). W przypadku, gdy Kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów, wówczas udziela pełnomocnictwa osobie (najkorzystniej członkowi najbliższej rodziny), która dopełni za niego formalności. Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie ERK w zakładce (do pobrania)
Uwaga! Pełnomocnictwo dołącza się do kompletu dokumentów kandydata na studia.

Uwaga!
Kandydaci ze „starą maturą”, zdawaną przed 2005 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6, zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wybranego kierunku.

 

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta ERK.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

 1. Kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu),
 2. Kopia suplementu do dyplomu - tylko w przypadku kandydatów będących absolwentami innych uczelni (oryginał suplementu do wglądu),
 3. Zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia,
 4. Podpisany wydruk podania ERK, dostępny dopiero po zakwalifikowaniu kandydata na studia,
 5. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 6. 1 aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm,
 7. Dowód opłaty za legitymację - którą należy wnieść na konto właściwego wydziału (patrz: opłaty).
  Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

Uwaga!
Kandydat na studia II stopnia na kierunku pokrewnym, jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca przed zakończeniem rekrutacji, do złożenia wniosku do dziekana wydziału przyjmującego o stwierdzenie zgodności efektów kształcenia dla wskazanych kierunków studiów I stopnia.

Do wniosku kandydat dołącza:

1) kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, a jeżeli takich dokumentów nie posiada - zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego i kartę przebiegu studiów;

2) potwierdzony przez dziekanat opis kształcenia właściwych dla ukończonego kierunku studiów I stopnia, o ile nie zostały określone w suplemencie;

3) potwierdzone przez dziekana odpisy kart przedmiotów, określające efekty kształcenia realizowane w ramach tych przedmiotów.

Opinia dziekana wydziału przyjmującego stanowi załącznik do dokumentacji rekrutacyjnej.

Dokumenty kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej (patrz: adresy). W przypadku, gdy Kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów, wówczas udziela pełnomocnictwa osobie (najkorzystniej członkowi najbliższej rodziny), która dopełni za niego formalności. Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie ERK w zakładce (do pobrania)
Uwaga! Pełnomocnictwo dołącza się do kompletu dokumentów kandydata na studia.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska