URK
DOKUMENTY

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta ERK.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

 1. Podpisany wydruk podania ERK wraz z ankietą osobową i naklejoną fotografią, dostępny dopiero po zakwalifikowaniu kandydata na studia,
 2. Kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i obowiązujące zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa do wglądu),
 3. Kandydaci z tzw. "starą maturą", zdawaną przed 2005 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6 zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Sekretarza Komisji,
 4. 1 aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm,
 5. Kopie innych dokumentów (oryginał do wglądu) uprawniających do podjęcia studiów na Uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych,
 6. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 7. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzajacego znajomość języka obcego, w którym bedą prowadzone studia (oryginał do wglądu),
 8. Dowód opłaty za legitymację - którą należy wnieść na konto właściwego wydziału (patrz: opłaty). Osoby przyjęte na weterynarię wnoszą opłatę za legitymację na konto Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Dokumenty kandydat składa u sekretarza komisji rekrutacyjnej (patrz: kontakt). W przypadku, gdy kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów, wówczas udziela pełnomocnictwa osobie (najkorzystniej członkowi najbliższej rodziny), która dopełni za niego formalności. Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie ERK w zakładce (do pobrania)
Pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego. Pełnomocnik, składajac dokumenty jest zobowiązany przedstawić do wglądu swój dowód tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości osoby, którą reprezentuje.

Pełnomocnictwo dołącza się do kompletu dokumentów kandydata na studia.

Uwaga!
Kandydaci ze „starą maturą”, zdawaną przed 2005 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6, zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wybranego kierunku.

Kandydatom zakwalifikowanym na studia na kierunek, na który wymagane jest zaświadczenie lekarskie, będą wydawane skierowania do przychodni medycyny pracy na przeprowadzenie badań lekarskich w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na tym kierunku. Zaświadczenia należy dostarczyć do dziekanatu najpóźniej w pierwszym tygodniu zajęć.

 

lista Przychodni Medycyny Pracy

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta ERK.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

 1. Podpisany wydruk podania ERK wraz z ankietą osobową i naklejoną fotografią, dostępny dopiero po zakwalifikowaniu kandydata na studia,
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu),
 3. Kopia suplementu do dyplomu - tylko w przypadku kandydatów będących absolwentami innych uczelni (oryginał suplementu do wglądu),
 4. Zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia,
 5. 1 aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm,
 6. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 7. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzajacego znajomość języka obcego, w którym bedą prowadzone studia (oryginał do wglądu),
 8. Dowód opłaty za legitymację - którą należy wnieść na konto właściwego wydziału (patrz: opłaty).
  Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

Uwaga!
Kandydat na studia II stopnia na kierunku pokrewnym jest zobowiązany, w terminie do 14 dni przed zakończeniem rekrutacji, do złożenia wniosku do siedziby Komisji właściwej dla kierunku studiów o stwierdzenie zgodności efektów kształcenia dla wskazanych kierunków studiów I stopnia.

Do wniosku kandydat dołącza:

1) kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, a jeżeli takich dokumentów nie posiada - zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego i kartę przebiegu studiów;

2) potwierdzony przez dziekanat opis kształcenia właściwych dla ukończonego kierunku studiów I stopnia, o ile nie zostały określone w suplemencie;

3) potwierdzone przez dziekana odpisy kart przedmiotów, określające efekty kształcenia realizowane w ramach tych przedmiotów.

Opinia dziekana wydziału przyjmującego stanowi załącznik do dokumentacji rekrutacyjnej.

Dokumenty kandydat składa u sekretarza komisji rekrutacyjnej (patrz: kontakt). W przypadku, gdy kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów, wówczas udziela pełnomocnictwa osobie (najkorzystniej członkowi najbliższej rodziny), która dopełni za niego formalności. Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie ERK w zakładce (do pobrania)
Pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego. Pełnomocnik, składajac dokumenty jest zobowiązany przedstawić do wglądu swój dowód tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości osoby, którą reprezentuje.

Pełnomocnictwo dołącza się do kompletu dokumentów kandydata na studia.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska