URK
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIE BĘDĄCYCH OBYWATELAMI RP

REKRUTACJA na kierunki anglojęzyczne odbywa się poprzez system IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)

Z wyłączeniem przypadków, o których mowa poniżej, cudzoziemcy podejmujący studia wnoszą opłatę za studia (tzw. czesne)

Wysokość opłat regulują zapisy w załącznikach 1, 2 i 5 do Zarządzenia nr 35/2023 z 31 maja 2023 r. Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w sprawie odpłatnosci za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2023/2024:

załącznik 1 - opłaty za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

załącznik 2 - opłaty za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

załącznik 5 - opłaty za kształcenie cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na studiach prowadzonych w językuangielskim


Przyjęcie na studia następuje przez:
1) rekrutację;
2) potwierdzenie efektów uczenia się;
3) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

3) decyzji ministra;

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

6) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od osób:

1) cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach) lub posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej(art. 186 ust. 1 pkt.3 ustawy o cudzoziemcach)

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego; (http://certyfikatpolski.pl/)

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim, (o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 163 ust. 2 ustawy o prawie i szkolnictwie wyższym i nauce), na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie:

1) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;

2) decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, od których nie pobiera się opłaty, przyjmowani są na dany kierunek studiów w ramach obowiązujących w Uczelni limitów przyjęć, uchwalonych przez Senat Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na dany rok akademicki. Podlegają oni procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, określonych w uchwale Senatu UR w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w danym roku akademickim, z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów określonych w przepisach prawa, między innymi w zakresie nostryfikacji wymaganych dokumentów dotyczących wykształcenia oraz w zakresie wymaganych dokumentów (wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia ksztalcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego lub zaświadczenie z NFZ).

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

PROCEDURY REKRUTACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą zarejestrować się w elektronicznym systemie IRK - https://erk.urk.edu.pl/
 • Po założeniu konta i dokonaniu rejestracji na studia cudzoziemcy są zobowiązani do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 20 euro na numer konta 98 2490 0005 0000 4600 7337 5379, w rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN i kodu Banku BIC. Numer IBAN tego rachunku: PL98 2490 0005 0000 4600 7337 5379; Alior Bank SA, BIC(SWIFT): ALBPPLPW. W tytule przelewu proszę napisać: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko. Wnoszenie opłaty w wysokości 85 zł naliczonej przez system ERK nie jest konieczne

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA KROK PO KROKU:

1) załóż i aktywuj konto. Pamiętaj aby podać adres mailowy, którego naprawdę używasz. Po założeniu konta, otrzymasz na podany adres link aktywacyjny,

2) uzupełnij formularze osobowe,

3) wgraj swoje aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego, (minimalna rozdzielczość 500x625 pikseli, maksymalny rozmiar 5 MB, wykonane na jasnym tle, przodem, bez nakrycia głowy). Zdjęcie będzie wykorzystane do ankiety osobowej oraz do legitymacji studenckiej i przed wpisem na studia musi być zaakceptowane przez administratora.

4) uzupełnij zakładkę "Wykształcenie". Wybierz typ dokumentu, rok jego wydania i kraj, w którym został wydany. Pozostałe informacje (numer, data wydania, instytucja wydająca itp. trzeba uzupełnić przed wpisem na studia. Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite magisterskie wpisują wyniki matur lub udzielają zgody na pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM),

5) dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego. W niebieskim menu, w prawym górnym rogu znajdź odnośnik Oferta, następnie studia II stopnia, prowadzące aktualnie nabór, wybierz studia, na które chcesz aplikować i w karcie wybranych studiów kliknij zielony przycisk "Zapisz się", sprawdź poprawność danych w formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego,

6) uzupełnij dodatkowe dane w formularzu zgłoszeniowym, jeśli są wymagane,

7) w przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, informacja na ten temat będzie umieszczona na koncie w zakładce "Wiadomości",

8) dokonaj opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w systemie rejestracji online, informację znajdziesz na swoim koncie w zakładce "Płatności",

9) sprawdź wyniki rekrutacji, w dniu wskazanym w harmonogramie rekrutacji (zakładka TERMINY) zaloguj sie do swojego konta i sprawdź swój wynik w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

10) Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia:

  a) zapoznają się z odnośnikiem "Dokumenty i dalsze kroki" na swoim koncie w zakładce zgłoszenia rekrutacyjnego, zawierającym dokumenty do pobrania i informacje potrzebne do wpisu na studia,

   b) wnoszą opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł na konto właściwego wydziału: opłaty

   c) składają komplet dokumentów w wyznaczonej siedzibie zespołu rekrutacyjnego: kontakt

Uwaga, kandydat podczas wpisu na studia musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego lub, w przypadku braku, paszportu.

Osoby niezakwalifikowane oczekują na liście rezerwowej.

 

 NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych,
 • Na studia I stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille,
 • Wyniki Narodowego Testu Wieloprzedmiotowego - NMT (UKRAINA),
 • Na studia II stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają oryginał dyplomu wraz z suplementem - wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub na studiach wyższego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuacji kształcenia w Polsce na podstawie umowy miedzynarodowej. W przypadku dyplomów nie dających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania wymagana jest nostryfikacja. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille.
 • Dokument potwierdzajacy wykształcenia musi być opatrzony tłumaczeniem przysięgłym bądź poświadczonym przez właściwego konsula RP na język polski,
 • Dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta bankowego, który zostanie przydzielony studentowi w trakcie rejestracji internetowej,
 • Dokument potwierdzajacy znajomość języka polskiego minimum na poziomie B2,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki,
 • polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypedków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia - niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od rozpoczęcia semestru,
 • 1 fotografia o rozmiarze 3,5x4,5 cm.

Uznanie zagranicznego świadectwa w celu ubiegania sie o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce.

Każde świadectwo i każdy dyplom uzyskane poza granicami Polski (poza dyplomem matury międzynarodowej IB oraz świadectwem matury europejskiej EB) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Niektóre z nich muszą również przejść przez proces nostryfikacji. Świadectwa maturalne są uznawane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z innymi krajami. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawdź, czy świadectwo może zostać uznane na podstawie umowy międzynarodowej.

Wykaz krajów, z którymi Polska podpisała umowy o równoważności wykształcenia: Armenia, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Kazachstan, Kirgistan, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdowa, Mongolia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam oraz z następujących państw obecnie nie istniejących: Czechosłowacja, Jugosławia, NRD, ZSRR.
Jeżeli świadectwo nie jest objęte żadną umową międzynarodową, wtedy jego równoważność z odpowiednim świadectwem polskim może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. nr 63, poz. 443). Nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych dokonują wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.
Kuratorium Oświaty w Krakowie: www.kuratorium.krakow.pl 
Adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Telefon: 12 422 99 18, 12 392 12 86
Faks: 12 422 00 80

By uzyskać nostryfikację świadectwa należy złożyć w kuratorium oświaty następujące dokumenty:

 • wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji,
 • oryginał lub duplikat świadectwa uzyskanego za granicą,
 • oświadczenie, że wcześniej nie staraliśmy się o nostryfikację danego świadectwa,
 • potwierdzenie, że świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych (jeżeli nie ma podobnej adnotacji w dokumencie),
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa.
Świadectwo lub jego duplikat składany wraz z wnioskiem o nostryfikację powinien być zalegalizowany przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
UWAGA: Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się:

a) dyplomy IB (International Baccalaureate), wydawane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie
b) dyplomy EB (European Baccalaureate), wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich

Uznanie zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Polsce.
Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Lista państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajduje się tutaj. Apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego musi zostać przetłumaczone.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego poza Polską. Należy zgłosić się do instytucji, która w danym państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Najczęściej jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu (świadectwa ukończenia szkoły średniej i dyplomy ukończenia studiów wyższych) – jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie.

Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną Konwencji Haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.), wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie (właściwa dla danego kraju).

Jeżeli jesteś posiadaczem dokumentu wydanego w jednym z wymienionych poniżej krajów powinieneś zalegalizować je w polskiej placówce dyplomatycznej właściwej dla danego kraju:

Afganistan, Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Bangladesz, Benin, Bhutan, Boliwia, Brazylia, Chile, Chiny (z wyłączeniem Specjalnych Rejonów Administracyjnych: Hong Kong, Macao), Czad, Dominikana, Egipt, Etiopia, Filipiny, Gambia, Ghana, Gujana, Gwatemala, Haiti, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kambodża, Kamerun, Kanada, Katar, Kenia, Kongo, Korea Północna, Kuba, Kuwejt, Laos, Liban, Libia, Madagaskar, Malezja, Maroko, Mauretania, Mozambik, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestyna, Papua Nowa Gwinea, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syria, Taiwan, Tajlandia, Tanzania, Togo, Tunezja, Turkmenistan, Uganda, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Lista polskich placówek dyplomatycznych za granicą dostępna jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Jeżeli Twój kraj nie został wymieniony powyżej prosimy:
 • sprawdź listę krajów – członków Konwencji Haskiej (wymienione poniżej),
APOSTILLE
Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 , poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.
Jeżeli jesteś posiadaczem dokumentu wydanego w jednym z wymienionych poniżej krajów powinieneś skontaktować się z jedną z instytucji uprawnionych do wydania apostille:
Albania, Andora, Antigua i Barbuda, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgia, Belize, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brunei, Bułgaria, Burundi, Chiny (Specjalne Rejony Administracyjne: Hong Kong, Macao), Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominika, Dominikana, Ekwador, Estonia, Fidżi, Finlandia, Francja, Grecja, Grenada, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Honduras, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Korea (Republika Korei), Kostaryka, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Monako, Mongolia, Namibia, Niemcy, Nikaragua, Niue, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Paragwaj, Peru, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Republika Zielonego Przylądka, Rosja, Rumunia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa, San Marino, Serbia, Seszele, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Suazi, Surinam, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tonga, Trinidad i Tobago, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Vanuatu, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Cooka, Wyspy Marshalla, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.
Listę wszystkich państw - stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille mozna znaleźć na stroniehttp://www.hcch.net/index_en.php

WYMAGANIA JĘZYKOWE

Większość programów oferowanych przez Uniwersytet Rolniczy jest prowadzona w języku polskim. Dlatego podczas rekrutacji na studia Uniwersytet sprawdza, czy kandydat zna język polski w stopniu pozwalającym na studiowanie po polsku.
Studia prowadzone w językach obcych można podjąć bez znajomości języka polskiego: w takim przypadku będzie potrzebne potwierdzenie znajomości języka, w którym są prowadzone dane studia.

Jednostkami prowadzącymi kursy języka polskiego są między innymi:

 ZAKWATEROWANIE - AKADEMIKI

Studenci cudzoziemcy I roku studiów oraz wszystkich wyższych lat studiów mogą otrzymać miejsce w Domu Studenckim. Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku należy wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć (ewentualnie przesłać skanem wypełniony i podpisany wniosek) na Wydziale.

Informację o domach akademickich można znaleźć pod adresem
http://pomocmaterialna.ur.krakow.pl/pomoc_materialna_domy_studenckie.html

Wniosek o przyznanie miejsca w domu akademickim
http://pomocmaterialna.ur.krakow.pl/zasoby/86/WNIOSEK_DS_wersja_ostaeczna_25_09_2015r.pdf

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska