BanerUR
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIE BĘDĄCYCH OBYWATELAMI RP

Kandydaci na studia pierwszego stopnia:

NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

Do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich uprawnieni są:

a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się
b) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP
c) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP
d) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP
e) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
f) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy o cudzoziemcach
g) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP
h) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA-EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

UWAGA!

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Osoby posiadające kilka obywatelstw, w tym polskie, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wyłącznie na zasadach obowiązujących
obywateli polskich.

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na innych zasadach, obowiązujących cudzoziemców. W tym przypadku wybór ścieżki rekrutacyjnej należy do cudzoziemca-posiadacza Karty Polaka, z tym, że decyzję należy podjąć przed rozpoczęciem kwalifikacji na studia.
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg) albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie płacą czesnego za pierwszy podejmowany kierunek studiów stacjonarnych prowadzony w języku polskim. Za studia niestacjonarne i za studia w językach obcych płacą taką samą kwotę za czesne, jak obywatele polscy.
Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na zasadach obowiązujących obywateli polskich przyjmowani są na dany kierunek studiów w ramach obowiązujących w Uczelni limitów przyjęć uchwalonych przez Senat Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na dany rok akademicki. Podlegają oni procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, określonych w uchwale Senatu UR w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w danym roku akademickim, z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów określonych w przepisach prawa, m.in. w zakresie nostryfikacji wymaganych dokumentów dotyczących wykształcenia oraz w zakresie wymaganych dokumentów (wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia; polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie z NFZ).

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

 

NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

Kandydaci podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich wnoszą opłatę za wszystkie typy studiów.
W zależności od kierunku studiów oraz języka, w jakim prowadzone są studia czesne waha się od 800 do 2000 EUR za rok.

Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim w Euro za semestr:  

 

Wydział

Kierunek

Kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych I stopnia w [euro/semestr]

Kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych II stopnia w [euro/semestr]

I rok

następne lata

I rok

następne lata

Rolniczo-Ekonomiczny

biogospodarka

550

550

550

550

jakość i bezpieczeństwo środowiska

ochrona środowiska

rolnictwo

ekonomia

zarządzanie

 - -

Leśny

leśnictwo

1000

1000  1000  1000

Hodowli i Biologii Zwierząt

bioinżynieria zwierząt

1000

1000 1000 1000

biologia stosowana

biologia

ichtiologia i rybactwo śródlądowe

zootechnika

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

inżynieria środowiska

600

600 600 600

geodezja i kartografia

gospodarka przestrzenna

inżynieria i gospodarka wodna

architektura krajobrazu

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

biotechnologia

1000

 1000  1000  1000

sztuka ogrodowa

700 700 700 700

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

ogrodnictwo

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

inżynieria biosystemów

700

650  - -

technika rolnicza i leśna

 700 650

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

550

500 600 550

zarządzanie i inżynieria produkcji

550

500

transport i logistyka

- -

Technologii Żywności

technologia żywności i żywienie człowieka

1000

1000 1000 1000

dietetyka

jakość i bezpieczeństwo żywności

browarnictwo i słodownictwo

- -

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 

weterynaria

 

2000

 

 

1500 (II rok) - -
1500 (III rok)
1500 (IV rok)
2000 (V rok)
1000 (VI rok)

 

Opłaty za płatne studia prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, prowadzonych przez jednostki podstawowe Uczelni:
 

W

  

Wydział

Kierunek/specjalność

poziom

 

Opłata za jeden semestr studiów

[euro/semestr]

Powtarzanie zajęć

[euro/semestr]

zajęcia nieobjete planem studiów*

[euro/semestr]

I rok

następne lata

przedmiot

lub kurs

seminarium dyplomowe

Rolniczo-Ekonomiczny

agriculture

I

1000

1000

25

15

25

agroecology

II

double degree program in business economics

II

Leśny

forest husbandry

II

1200

1200

40

25

40

Hodowli i Biologii Zwierząt

animal science

II

1200

1200

20

15

20

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 

international master of horticultural science

II

1000

1000

30

15

30

environmental and plant biotechnology

II

Inżynierii Produkcji i Energetyki

agriculture and forestry technology

I

1100

1000

30

15

30

Technologii Żywności

food technology and human nutrition

II

1625 1625 50 25 50

 * dotyczy także zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbedne do podjęcia studiów II stopnia

Możliwe jest rozłożenie czesnego na raty, częściowe lub całkowite zwolnienie z czesnego.

Całkowite zwolnienie z czesnego »
Jeśli posiadasz skierowanie na studia wydane przez ministra lub kierownika Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, lub kierownika akredytowanej szkoły języka polskiego, możesz być zwolniony z czesnego, jeśli podejmujesz studia:

 • jako stypendysta strony polskiej (stypendysta Rządu Polskiego) lub
 • jako stypendysta strony wysyłającej (stypendysta rządu innego państwa), lub
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.

 

Sprawami tych stypendiów w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Stypendyści strony polskiej (Rządu Polskiego) nie wnoszą opłaty za studia i otrzymują miesięczne stypendium. Takie stypendium może być przyznane na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Jeśli posiadasz pochodzenie polskie, zgłoś się do polskiego konsulatu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania i zapytaj o możliwość uzyskania stypendium.

Stypendyści strony wysyłającej (rządu innego państwa) nie wnoszą opłaty za studia i otrzymują stypendium. Te stypendia również są przyznawane na podstawie umów międzynarodowych, zwykle przez ministerstwa lub inne jednostki rządowe odpowiedzialne w danym kraju za współpracę akademicką z zagranicą.
Podjęcie studiów bez odpłatności i świadczeń stypendialnych oznacza, że cudzoziemiec nie płaci za studia, ale nie dostaje stypendium. Taka sytuacja jest możliwa na podstawie umów międzynarodowych lub programów pomocowych, które Polska podpisała.

Częściowe zwolnienie z czesnego »
Jeśli masz udokumentowane polskie pochodzenie i bierzesz udział w rekrutacji na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, a nie masz żadnej innej podstawy do zwolnienia z czesnego (nie posiadasz skierowania na studia), możesz złożyć do dziekana swojego wydziału wniosek o obniżenie czesnego o 30%.
Podstawą prawną decyzji dziekana o obniżeniu czesnego jest rozporządzenie MNiSW z 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
§17. 3. Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.), podejmujący na zasadach odpłatności, prowadzone w języku polskim, studia lub szkolenia, o których mowa w §1 ust. 1, wnoszą opłaty obniżone o 30%.
Do wniosku trzeba dołączyć decyzję konsula potwierdzającą stwierdzenie polskiego pochodzenia na podstawie art. 5 ust. 1-3 ustawy z 9 listopada 2000 roku o repatriacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.). (przeczytaj treść art. 5.1. »)
Art. 5.1. Za osobę polskiego pochodzenia, w rozumieniu niniejszej ustawy, uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:
1) co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
2) wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.
2. Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarującą narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie oraz spełniającą warunek określony w ust. 1 pkt 2.
3. Warunek określony w ust. 1 pkt 1 uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków wnioskodawcy potwierdziło swoją przynależność do Narodu Polskiego przez, w szczególności, pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów.
4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, wydaje konsul.

 

PROCEDURY REKRUTACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą zarejestrować się w elektronicznym systemie ERK - https://erk.ur.krakow.pl/
 • Po założeniu konta i dokonaniu rejestracji na studia obcokrajowcy są zobowiązani do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 18 euro na numer konta 98 2490 0005 0000 4600 7337 5379, w rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN i kodu Banku BIC. Numer IBAN tego rachunku: PL98 2490 0005 0000 4600 7337 5379; Alior Bank SA, BIC(SWIFT): ALBPPLPW. W tytule przelewu proszę napisać: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko. Wnoszenie opłaty w wysokości 85 zł naliczonej przez system ERK nie jest konieczne.
 • W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia w odpowiedniej karcie rejestracji pojawi się możliwość pobrania podania na studia. Należy wydrukować podanie oraz wraz z resztą dokumentów dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na wybranym Wydziale Uniwersytetu Rolniczego. (patrz: zakładka adresy)

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych,
 • Na studia I stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości,
 • Dokument potwierdzający wykształcenie musi być opatrzony tłumaczeniem przysięgłym bądź poświadczonym przez właściwego konsula RP na język polski,
 • Dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta bankowego, który zostanie przydzielony studentowi w trakcie rejestracji internetowej,
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,
 • Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od rozpoczęcia semestru,
 • 4 fotografie w rozmiarze 3,5x4,5

Uznanie zagranicznego świadectwa w celu ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce.

Każde świadectwo i każdy dyplom uzyskane poza granicami Polski (poza dyplomem matury międzynarodowej IB oraz świadectwem matury europejskiej EB) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Niektóre z nich muszą również przejść przez proces nostryfikacji.
Świadectwa maturalne są uznawane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Polskę z innymi krajami. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawdź, czy świadectwo może zostać uznane na podstawie umowy międzynarodowej.

Wykaz krajów, z którymi Polska podpisała umowy o równoważności wykształcenia: Armenia, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Kazachstan, Kirgistan, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdowa, Mongolia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam oraz z następujących państw obecnie nie istniejących: Czechosłowacja, Jugosławia, NRD, ZSRR.

Jeżeli świadectwo nie jest objęte żadną umową międzynarodową, wtedy jego równoważność z odpowiednim świadectwem polskim może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. nr 63, poz. 443). Nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych dokonują wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.

Kuratorium Oświaty w Krakowie: www.kuratorium.krakow.pl 
Adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Telefon: (12) 422 99 18, (12) 392 12 86
Faks: (12) 422 00 80

By uzyskać nostryfikację świadectwa należy złożyć w kuratorium oświaty następujące dokumenty:

 • wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji,
 • oryginał lub duplikat świadectwa uzyskanego za granicą,
 • oświadczenie, że wcześniej nie staraliśmy się o nostryfikację danego świadectwa,
 • potwierdzenie, że świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych (jeżeli nie ma podobnej adnotacji w dokumencie),
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa.

Świadectwo lub jego duplikat składany wraz z wnioskiem o nostryfikację powinien być zalegalizowany przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

UWAGA: Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się:
a) dyplomy IB (International Baccalaureate), wydawane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie
b) dyplomy EB (European Baccalaureate), wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich

 

WYMAGANIA JĘZYKOWE

Większość programów oferowanych przez Uniwersytet Rolniczy jest prowadzona w języku polskim. Dlatego podczas rekrutacji na studia Uniwersytet sprawdza, czy kandydat zna język polski w stopniu pozwalającym na studiowanie po polsku.
Studia prowadzone w językach obcych można podjąć bez znajomości języka polskiego: w takim przypadku będzie potrzebne potwierdzenie znajomości języka, w którym są prowadzone dane studia.
Jednostkami prowadzącymi kursy języka polskiego są między innymi:

 

 Lista jednostek uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości.

 

ZAKWATEROWANIE- AKADEMIKI

Studenci cudzoziemcy I roku studiów oraz wszystkich wyższych lat studiów mogą otrzymać miejsce w Domu Studenckim. Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku należy wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć ( ewentualnie przesłać skanem wypełniony i podpisany wniosek) na Wydziale.

Informację o domach akademickich można znaleźć pod adresem
http://pomocmaterialna.ur.krakow.pl/pomoc_materialna_domy_studenckie.html

Wniosek o przyznanie miejsca w domu akademickim
http://pomocmaterialna.ur.krakow.pl/zasoby/86/WNIOSEK_DS_wersja_ostaeczna_25_09_2015r.pdf

 

Kandydaci na studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą uzyskać tytuł magister.

NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

 

Do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich uprawnieni są:

a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się
b) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP
c) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP
d) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP
e) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
f) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie nacczas oznaczony, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13ci 14 ustawy o cudzoziemcach
g) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP
h) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA-EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

UWAGA!

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Osoby posiadające kilka obywatelstw, w tym polskie, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wyłącznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na innych zasadach, obowiązujących cudzoziemców. W tym przypadku wybór ścieżki rekrutacyjnej należy do cudzoziemca-posiadacza Karty Polaka, z tym, że decyzję należy podjąć przed rozpoczęciem kwalifikacji na studia.
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich (z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg) albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
 Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie płacą czesnego za pierwszy podejmowany kierunek studiów stacjonarnych prowadzony w języku polskim. Za studia niestacjonarne i za studia w językach obcych płacą taką samą kwotę za czesne, jak obywatele polscy.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na zasadach obowiązujących obywateli polskich przyjmowani są na dany kierunek studiów w ramach obowiązujących w Uczelni limitów przyjęć uchwalonych przez Senat Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na dany rok akademicki. Podlegają oni procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, określonych w uchwale Senatu UR w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w danym roku akademickim, z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów określonych w przepisach prawa, m.in. w zakresie nostryfikacji wymaganych dokumentów dotyczących wykształcenia oraz w zakresie wymaganych dokumentów (wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia; polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie z NFZ).

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Jeśli masz udokumentowane polskie pochodzenie i bierzesz udział w rekrutacji na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, a nie masz żadnej innej podstawy do zwolnienia z czesnego (nie posiadasz skierowania na studia), możesz złożyć do dziekana swojego wydziału wniosek o obniżenie czesnego o 30%.
Podstawą prawną decyzji dziekana o obniżeniu czesnego jest rozporządzenie MNiSW z 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
§17. 3. Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.), podejmujący na zasadach odpłatności, prowadzone w języku polskim, studia lub szkolenia, o których mowa w §1 ust. 1, wnoszą opłaty obniżone o 30%.
Do wniosku trzeba dołączyć decyzję konsula potwierdzającą stwierdzenie polskiego pochodzenia na podstawie art. 5 ust. 1-3 ustawy z 9 listopada 2000 roku o repatriacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.). (przeczytaj treść art. 5.1. »)
Art. 5.1. Za osobę polskiego pochodzenia, w rozumieniu niniejszej ustawy, uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:
1) co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
2) wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.
2. Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarującą narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie oraz spełniającą warunek określony w ust. 1 pkt 2.
3. Warunek określony w ust. 1 pkt 1 uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków wnioskodawcy potwierdziło swoją przynależność do Narodu Polskiego przez, w szczególności, pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów.
4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, wydaje konsul.

 

PROCEDURY REKRUTACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą zarejestrować się w elektronicznym systemie ERK - https://erk.ur.krakow.pl/
 • Po założeniu konta i dokonaniu rejestracji na studia obcokrajowcy są zobowiązani do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 18 euro na numer konta 98 2490 0005 0000 4600 7337 5379, w rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN i kodu Banku BIC. Numer IBAN tego rachunku: PL98 2490 0005 0000 4600 7337 5379; Alior Bank SA, BIC(SWIFT): ALBPPLPW. W tytule przelewu proszę napisać: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko. Wnoszenie opłaty w wysokości 85 zł naliczonej przez system ERK nie jest konieczne.
 • W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia w odpowiedniej karcie rejestracji pojawi się możliwość pobrania podania na studia. Należy wydrukować podanie oraz wraz z resztą dokumentów dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na wybranym Wydziale Uniwersytetu Rolniczego. (patrz: zakładka adresy)

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych,
 • Oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub na studiach wyższego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuacji kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów nie dających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania wymagana jest nostryfikacja. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille.
 • Zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub innym dokumentem uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości,
 • Dokument potwierdzający wykształcenie musi być opatrzony tłumaczeniem przysięgłym bądź poświadczonym przez właściwego konsula RP na język polski,
 • Dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta bankowego, który zostanie przydzielony studentowi w trakcie rejestracji internetowej,
 • Kserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od rozpoczęcia semestru,
 • 4 fotografie w rozmiarze 3,5x4,5

Jeżeli uzyskałeś dyplom studiów wyższych na właściwym poziomie w kraju należącym do Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i twój dyplom daje Ci w kraju, w którym go otrzymałeś prawo podjęcia studiów na takim stopniu, na jakim chcesz podjąć studia w Polsce, to wówczas nie musisz dokonywać jego nostryfikacji. Nie trzeba też nostryfikować dyplomów uzyskanych w krajach, z którymi Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów (lista umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Sprawdź, czy Twój kraj jest członkiem przynajmniej jednej z wymienionych organizacji:

Unia Europejska (UE) »
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) »
Australia, Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) »
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria

Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów dokonuje się więc tylko wtedy, kiedy dyplom pochodzi z kraju niewymienionego powyżej, z którym Polska nie zawarła umowy międzynarodowej o wzajemnym uznawaniu dokumentów.
Z wnioskiem o nostryfikację dyplomu studiów wyższych należy wystąpić do rady jednostki organizacyjnej (wydziału, instytutu) uczelni, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie, w jakiej został wydany ten dyplom.

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą,  wnosi do rady jednostki organizacyjnej (wydziału, instytutu) uczelni, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie, w jakiej został wydany ten dyplomwniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:
1) oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą – do wglądu;
2) kopią dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument);.
1) przedstawienia tłumaczenia na język polski dokumentów.
Szczegółowe informacje na temat uznawania wykształcenia znajdują się na stronach  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska