URK
ZASADY PUNKTACJI

Zasady punktacji na studia I stopnia

Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne. Łączna suma punktów stanowi kryterium zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów.

 

"Stara matura" - egzamin dojrzałości zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do 2005 r. w technikach. Wynik wyrażony oceną w skali 2-5 lub 1-6.
"Nowa matura" - egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących i od 2006 r. w technikach. Wynik wyrażony w skali procentowej.

 Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty:

  • 1% = 1 pkt,
  • dla kandydatów z „nową maturą” będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty URK według poniższych zasad w zależności od roku, w którym uzyskano maturę:
  • matura z 2002 r. i z 2005 r. – 2007 r.

punkty URK = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6
Kandydaci, zdający tylko i wyłącznie poziom podstawowy:
punkty URK = poziom podstawowy x 0,7

  • matura z 2008 r. – 2022 r.

punkty URK = poziom podstawowy x 0,7
punkty URK = poziom rozszerzony x 1,0

dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty URK jak dla poziomu rozszerzonego.

Tab. 1. Lista przedmiotów kierunkowych uwzględnianych w rekrutacji kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie i przypisane im wagi

kierunek studiów wynik przedmiotowy
z egzaminu maturalnego
poz. podstawowy lub rozszerzony
1 przedmiot do wyboru spośród:
waga wyniku przedmiotowego
(N)
architektura krajobrazu W1 biologia, chemia, geografia, matematyka 4
biogospodarka W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
bioinżynieria zwierząt W1 biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka 4
biologia stosowana W1 biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka 4
biotechnologia W1 biologia - poz. rozszerzony 4
W2 chemia, matematyka 4
browarnictwo i słodownictwo W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka 4
dietetyka W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka 4
ekonomia W1 biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS 4
etologia i psychologia zwierząt W1 biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka 4
geodezja i kartografia W1 fizyka z astronomią, informatyka, matematyka 4
gospodarka przestrzenna W1 chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
inżynieria i gospodarka wodna W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
inżynieria mechatroniczna W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka 4
inżynieria środowiska W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
leśnictwo W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
ochrona środowiska W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami W1 biologia, chemia, fizyka z astronomia, geografia, informatyka, matematyka 4
ogrodnictwo W1 biologia, chemia, fizyka z astronomia, geografia, matematyka 4
rolnictwo W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
sztuka ogrodowa W1 biologia, chemia, geografia, historia sztuki, matematyka 4
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, mateatyka 4
technologia żywności i żywienie człowieka W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka 4
transport i logistyka W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka 4
weterynaria W1 biologia - poz. rozszerzony 4
W2 chemia - poz. rozszerzony 4
W3 matematyka 1
weterynaria
(rekrutacja dla cudzoziemców)
W1 biologia, chemia 1
W2 fizyka, informatyka, matematyka 1
zarządzanie W1 biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS 4
zarządzanie i inżynieria produkcji W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka 4
zootechnika W1 biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka 4
wszystkie kierunki z wyjątkiem biotechnologii JO języ obcy: angielski, francuski, hiszpański, łaciński i kultura antyczna, niemiecki, rosyjski, włoski 1

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata (po jednym przedmiocie z każdej grupy) pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, podzieloną przez sumę tylu wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku kandydatów na weterynarię, będących obywatelami polskimi, wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów.

W przypadku kandydatów na weterynarię, będących cudzoziemcami, dodatkowym kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego, wymaganego do podjęcia studiów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2, uzyskują 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Dla absolwentów techników, posiadających świadectwo dojrzałości i legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w przypadku gdy zawód ten jest związany z kierunkiem studiów, zgodnie z tabelą 3, wówczas przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego stosuje się bonus punktowy URK (T), którego wartość zależy od wyników na dyplomie, zgodnie z tabelą 2. Przy czym ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może przekroczyć liczby 100.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (WPK) dla kierunków biotechnologia oraz weterynaria (cudzoziemcy) określa się według wzoru:

wzor1

WPK    – wynik postepowania kwalifikacyjnego,
W1 i W2    – liczba punktów z przedmiotów kierunkowych w części pisemnej egzaminu dojrzałości,
N    – waga wyniku przedmiotowego,
S    – suma wag z każdego przedmiotu branego do przeliczenia WPK

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (WPK) dla kierunku weterynaria (obywatele polscy) określa się według wzoru:
wzor2

 WPK    – wynik postępowania kwalifikacyjnego,
W1    – liczba punktów z biologii na poziomie rozszerzonym (minimum 30%) w części pisemnej egzaminu dojrzałości,
W2    – liczba punktów z chemii na poziomie rozszerzonym (minimum 30%) w części pisemnej egzaminu dojrzałości,
W3    – liczba punktów z matematyki w części pisemnej egzaminu dojrzałości,
JO    – liczba punktów z języka obcego, w części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości,
N    – waga wyniku przedmiotowego,

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (WPK) dla pozostałych kierunków studiów, z wyjątkiem kierunków biotechnologia oraz weterynaria, określa się według wzoru:

wzor3

WPK    – wynik postępowania kwalifikacyjnego,
W1    – liczba punktów z przedmiotu kierunkowego w części pisemnej egzaminu dojrzałości,
JO    – liczba punktów z języka obcego, w części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości,
N    – waga wyniku przedmiotowego,
S    – suma wag z każdego przedmiotu branego do przeliczenia WPK,
T    – bonus punktowy UR zależny od wyników na dyplomie zawodowym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wg. tab. 2 i 3

Tab. 2. Wielkość bonusu punktowego URK (T) w zależności od wyniku na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomie zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika

Średnia arytmetyczna wyników z części pisemnej i części praktycznej na dyplomie

Bonus punktowy
T (punkty URK)

90,1–100,0% 10
80,1–90,0% 8
70,0–80,0% 6
poniżej 70% 0
dla kierunków nie wymienionych w tab. 3 0

 

 

Tab. 3. Lista zawodów technika, uwzględnianych podczas kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów

Kierunek studiów w Uczelni zawód technika
architektura krajobrazu technik architektury krajobrazu
biogospodarka technik rolnik
dietetyka technik żywienia i usług gastronomicznych
technik żywienia i gospodarstwa domowego
technik chemik
ekonomia technik ekonomista
technik rachunkowości
geodezja i kartografia technik geodeta
gospodarka przestrzenna technik geodeta
inżynieria i gospodarka wodna technik inżynierii sanitarnej
technik budownictwa wodnego
technik inżynierii środowiska i melioracji
technik żeglugi śródlądowej
inżynieria mechatroniczna technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik mechatronik
technik mechanik
technik elektronik
technik informatyk
inżynieria środowiska technik inżynierii sanitarnej
technik budownictwa wodnego
technik inżynierii środowiska i melioracji
ochrona środowiska technik ochrony środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik mechanik
technik energetyk
ogrodnictwo technik ogrodnik
rolnictwo technik rolnik
technologia żywności i żywienie człowieka technik technologii żywności
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik żywienia i gospodarstwa domowego
technik chemik
transport i logistyka technik logistyk
technik mechanik
technik informatyk
zarządanie technik agrobiznesu
technik ekonomista
technik rachunkowości
zarządzanie i inżynieria produkcji technik logistyk
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik mechanik
technik informatyk
zootechnika technik hodowca koni
technik przetwórstwa mleczarskiego
technik rolnik
technik rybactwa śródlądowego
technik weterynarii

 

  • dla kandydatów ze „starą maturą”, zdawaną do 2005 r. z wyłączeniem 2002 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6, oceny tradycyjne będą przeliczane na punkty URK według następującego przelicznika ocen:

  skala ocen 1 – 6  

pkt

  2 (dop./mier.)

20

  3 (dst.)

40

  4 (db.)

60

  5 (bdb.)

80

  6 (cel.)

100

  skala ocen 2 – 5 

pkt

  3 (dst.)

40

  4 (db.)

70

  5 (bdb.)

100

 

 

W związku z powyższym kandydat zobowiązany jest przed upływem terminu rejestracji do przesłania skanu świadectwa dojrzałości do wydziałowego zespołu rekrutacyjnego. Brak wymaganego przedmiotu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z wynikiem zero dla tego przedmiotu.


Zapis „zwolniony” na świadectwie dojrzałości, w części pisemnej egzaminu, jest równoznaczny z uzyskaniem maksymalnej punktacji.

Dla kierunków prowadzonych na studiach I stopnia w języku angielskim, brane są pod uwagę wyniki z dwu przedmiotów do wyboru spośród wymienionych w tabeli 1 dla poszczególnych kierunków.

W przypadku świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski przeliczane są wyniki z dwu przedmiotów do wyboru spośród wymienionych w tabeli 1 dla poszczegówlnych kierunków.

Sposób przeliczania świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski na punkty URK

 


Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska