URK
ZASADY PUNKTACJI

Zasady punktacji na studia I stopnia

Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne. Łączna suma punktów stanowi kryterium zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów.

 

"Stara matura" - egzamin dojrzałości zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do 2005 r. w technikach. Wynik wyrażony oceną w skali 2-5 lub 1-6.
"Nowa matura" - egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących i od 2006 r. w technikach. Wynik wyrażony w skali procentowej.

 Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty:

  • 1% = 1 pkt,
  • dla kandydatów z „nową maturą” będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty URK według poniższych zasad w zależności od roku, w którym uzyskano maturę:
  • matura z 2002 r. i z 2005 r. – 2007 r.

punkty URK = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6
Kandydaci, zdający tylko i wyłącznie poziom podstawowy:
punkty URK = poziom podstawowy x 0,7

  • matura z 2008 r. – 2024 r.

punkty URK = poziom podstawowy x 0,7
punkty URK = poziom rozszerzony x 1,0

dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty URK jak dla poziomu rozszerzonego.

Tab. 1. Lista przedmiotów kierunkowych uwzględnianych w rekrutacji kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie i przypisane im wagi

kierunek studiów wynik przedmiotowy
z egzaminu maturalnego
poz. podstawowy lub rozszerzony
1 przedmiot do wyboru spośród:
waga wyniku przedmiotowego
(N)
agrobiologia W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
architektura krajobrazu W1 biologia, chemia, geografia, matematyka 4
biogospodarka W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
bioinformatyka i analiza danych W1 matematyka - poz. rozszerzony 4
W2 biologia, informatyka, fizyka z astronomią 4
bioinżynieria zwierząt W1 biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka 4
biologia stosowana W1 biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka 4
biotechnologia W1 biologia - poz. rozszerzony 4
W2 chemia, matematyka 4
browarnictwo i słodownictwo W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka 4
dietetyka W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka 4
ekonomia W1 biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS 4
etologia i psychologia zwierząt W1 biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka 4
finanse i rachunkowość W1 geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS 4
Food processing, Safety and Quality W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka 4
W2 4
gastronomia i catering dietetyczny W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka 4
geodezja i kartografia W1 fizyka z astronomią, informatyka, matematyka 4
gospodarka przestrzenna W1 chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
inżynieria i gospodarka wodna W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
inżynieria mechatroniczna W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka 4
inżynieria środowiska W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
leśnictwo W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
ochrona bioróżnorodności W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
ochrona środowiska W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami W1 biologia, chemia, fizyka z astronomia, geografia, informatyka, matematyka 4
ogrodnictwo W1 biologia, chemia, fizyka z astronomia, geografia, matematyka 4
rolnictwo W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka 4
sztuka ogrodowa W1 biologia, chemia, geografia, historia sztuki, matematyka 4
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, mateatyka 4
technologia żywności i żywienie człowieka W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka 4
transport i logistyka W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka 4
weterynaria W1 biologia - poz. rozszerzony 4
W2 chemia - poz. rozszerzony 4
W3 matematyka 1
weterynaria
(rekrutacja dla cudzoziemców)
W1 biologia, chemia 1
W2 fizyka, informatyka, matematyka 1
zarządzanie W1 biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS 4
zarządzanie i inżynieria produkcji W1 biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka 4
zootechnika W1 biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka 4
wszystkie kierunki z wyjątkiem biotechnologii; Food Processing, Safety and Quality; bioinformatyki i analizy danych JO języ obcy: angielski, francuski, hiszpański, łaciński i kultura antyczna, niemiecki, rosyjski, włoski 1

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata (po jednym przedmiocie z każdej grupy) pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, podzieloną przez sumę tylu wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku kandydatów na weterynarię, będących obywatelami polskimi, wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów.

W przypadku kandydatów na weterynarię, będących cudzoziemcami, dodatkowym kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego, wymaganego do podjęcia studiów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2, uzyskują 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Dla absolwentów techników, posiadających świadectwo dojrzałości i legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w przypadku gdy zawód ten jest związany z kierunkiem studiów, zgodnie z tabelą 3, wówczas przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego stosuje się bonus punktowy URK (T), którego wartość zależy od wyników na dyplomie, zgodnie z tabelą 2. Przy czym ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może przekroczyć liczby 100.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (WPK) dla kierunków biotechnologia, weterynaria (cudzoziemcy) oraz bioinformatyka i analiza danych określa się według wzoru:

wzor1

WPK    – wynik postepowania kwalifikacyjnego,
W1 i W2    – liczba punktów z przedmiotów kierunkowych w części pisemnej egzaminu dojrzałości,
N    – waga wyniku przedmiotowego,
S    – suma wag z każdego przedmiotu branego do przeliczenia WPK

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (WPK) dla kierunku weterynaria (obywatele polscy) określa się według wzoru:
wzor2

WPK    – wynik postępowania kwalifikacyjnego,
W1    – liczba punktów z biologii na poziomie rozszerzonym (minimum 30%) w części pisemnej egzaminu dojrzałości,
W2    – liczba punktów z chemii na poziomie rozszerzonym (minimum 30%) w części pisemnej egzaminu dojrzałości,
W3    – liczba punktów z matematyki w części pisemnej egzaminu dojrzałości,
JO    – liczba punktów z języka obcego, w części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości,
N    – waga wyniku przedmiotowego,

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (WPK) dla pozostałych kierunków studiów, z wyjątkiem kierunków biotechnologia; weterynaria oraz bioinformatyka i analiza danych, określa się według wzoru:

wzor3

WPK    – wynik postępowania kwalifikacyjnego,
W1    – liczba punktów z przedmiotu kierunkowego w części pisemnej egzaminu dojrzałości,
JO    – liczba punktów z języka obcego, w części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości,
N    – waga wyniku przedmiotowego,
S    – suma wag z każdego przedmiotu branego do przeliczenia WPK,
T    – bonus punktowy UR zależny od wyników na dyplomie zawodowym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wg. tab. 2 i 3

Tab. 2. Wielkość bonusu punktowego URK (T) w zależności od wyniku na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomie zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika

Średnia arytmetyczna wyników z części pisemnej i części praktycznej na dyplomie

Bonus punktowy
T (punkty URK)

90,1–100,0% 10
80,1–90,0% 8
70,0–80,0% 6
poniżej 70% 0
dla kierunków nie wymienionych w tab. 3 0

 

 

Tab. 3. Lista zawodów technika, uwzględnianych podczas kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów

Kierunek studiów w Uczelni zawód technika
agrobiologia technik rolnik
architektura krajobrazu technik architektury krajobrazu
biogospodarka technik rolnik
dietetyka technik żywienia i usług gastronomicznych
technik żywienia i gospodarstwa domowego
technik chemik
ekonomia technik ekonomista
technik rachunkowości
finanse i rachunkowość technik ekonomista
technik rachunkowości
gastronomia i catering dietetyczny technik technologii żywności
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik żywienia i gospodarstwa domowego
technik przetwórstwa mleczarskiego
technik chemik
geodezja i kartografia technik geodeta
gospodarka przestrzenna technik geodeta
inżynieria i gospodarka wodna technik inżynierii sanitarnej
technik budownictwa wodnego
technik inżynierii środowiska i melioracji
technik żeglugi śródlądowej
inżynieria mechatroniczna technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik mechatronik
technik mechanik
technik elektronik
technik informatyk
inżynieria środowiska technik inżynierii sanitarnej
technik budownictwa wodnego
technik inżynierii środowiska i melioracji
leśnictwo technik leśnik
ochrona środowiska technik ochrony środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik mechanik
technik energetyk
ogrodnictwo technik ogrodnik
rolnictwo technik rolnik
technologia żywności i żywienie człowieka technik technologii żywności
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik żywienia i gospodarstwa domowego
technik przetwórstwa mleczarskiego
technik chemik
transport i logistyka technik logistyk
technik mechanik
technik informatyk
zarządanie technik agrobiznesu
technik ekonomista
technik rachunkowości
zarządzanie i inżynieria produkcji technik logistyk
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik mechanik
technik informatyk
zootechnika technik hodowca koni
technik przetwórstwa mleczarskiego
technik rolnik
technik rybactwa śródlądowego
technik weterynarii

 

  • dla kandydatów ze „starą maturą”, zdawaną do 2005 r. z wyłączeniem 2002 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6, oceny tradycyjne będą przeliczane na punkty URK według następującego przelicznika ocen:

  skala ocen 1 – 6  

pkt

  2 (dop./mier.)

20

  3 (dst.)

40

  4 (db.)

60

  5 (bdb.)

80

  6 (cel.)

100

  skala ocen 2 – 5 

pkt

  3 (dst.)

40

  4 (db.)

70

  5 (bdb.)

100

 

 

W związku z powyższym kandydat zobowiązany jest przed upływem terminu rejestracji do przesłania skanu świadectwa dojrzałości do wydziałowego zespołu rekrutacyjnego. Brak wymaganego przedmiotu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z wynikiem zero dla tego przedmiotu.


Zapis „zwolniony” na świadectwie dojrzałości, w części pisemnej egzaminu, jest równoznaczny z uzyskaniem maksymalnej punktacji.

Dla kierunków prowadzonych na studiach I stopnia w języku angielskim, brane są pod uwagę wyniki z dwu przedmiotów do wyboru spośród wymienionych w tabeli 1 dla poszczególnych kierunków.

W przypadku świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski przeliczane są wyniki z dwu przedmiotów do wyboru spośród wymienionych w tabeli 1 dla poszczegówlnych kierunków.

Sposób przeliczania świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski na punkty URK

 

Zasady punktacji na studia II stopnia

Na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie, tworzone są listy rankingowe. Na pierwszy rok studiów zakwalifikowani zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny postępowania kwalifikacyjnego.

Wyjątek:

Na podstawie średniej arytmetycznej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się nabór na kierunek: winogrodnictwo i enologia.

 

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia kierunku pokrewnego, po przyjęciu na studia będą zobowiązani do uzupełnienia efektów uczenia się, przy czym ich łączny wymiar nie może przekraczać 30 ECTS.

Za kierunek pokrewny może zostać uznany kierunek studiów, którego program studiów umożliwia realizację wszystkich kompetencji inżyniera, o ile wymóg ich realizacji wynika z kontynuowania kształcenia na kierunku studiów drugiego stopnia, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, a efekty uczenia się uzyskane na dotychczas ukończonym kierunku studiów umożliwiają kontynuację kształcenia.

Kierunki pokrewne dla poszczególnych kierunków studiów II stopnia prowadzonych w URK:

Architektura krajobrazu: architektura i urbanistyka; architektura; sztuka ogrodowa; urbanistyka.

Biogospodarka: bioinżynieria; biotechnologia; leśnictwo; ochrona środowiska; odnawialne źródła energii; ogrodnictwo; technika rolnicza i leśna; technologia żywności i żywienie człowieka; towaroznawstwo.

Bioinżynieria zwierząt: bioinżynieria; biotechnologia (inż.); zootechnika.

Biologia stosowana: bioinżynieria zwierząt; biologia; biotechnologia; hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich; ogrodnictwo; weterynaria; zootechnika.

Biotechnologia: bioinżynieria; biologia stosowana; biomonitoring i biotechnologia ekologiczna; biotechnologia stosowana roślin.

Dietetyka: brak

Ekonomia: analityka gospodarcza; finanse i rachunkowość; gospodarka i administracja publiczna; informatyka i ekonomia; logistyka; międzynarodowe stosunki gospodarcze; polityka społeczna; rachunkowość i controlling; stosunki międzynarodowe; zarządzanie.

Etologia i psychologia zwierząt: biologia; biologia stosowana; biotechnologia; bioinżynieria zwierząt; behawiorystyka zwierząt; hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich; hipologia i jeździectwo; ochrona środowiska; psychologia; rolnictwo; weterynaria; zootechnika.

Geodezja i kartografia: brak

Gospodarka przestrzenna: architektura krajobrazu; geodezja i kartografia; urbanistyka.

Inżynieria i gospodarka wodna: budownictwo hydrotechniczne; budownictwo; inżynieria środowiska; inżynieria wodna i sanitarna; melioracje.

Inżynieria środowiska: budownictwo hydrotechniczne; budownictwo; inżynieria i gospodarka wodna; inżynieria wodna i sanitarna; melioracje.

Leśnictwo: brak

Ochrona środowiska: architektura krajobrazu; bioinżynieria; biologia; biotechnologia; gospodarka przestrzenna; inżynieria środowiska; jakość i bezpieczeństwo żywności; leśnictwo; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; rolnictwo; technologia chemiczna; towaroznawstwo; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami: biogospodarka; energetyka; gospodarka przestrzenna; inżynieria chemiczna i procesowa; inżynieria odnawialnych źródeł energii; inżynieria środowiska; jakość i bezpieczeństwo środowiska; ochrona środowiska; odnawialne źródła energii; rolnictwo; technologia chemiczna.

Ogrodnictwo: ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności; rolnictwo; sztuka ogrodowa; technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych.

Rolnictwo: bioinżynieria; biotechnologia; leśnictwo; ochrona środowiska; odnawialne źródła energii; ogrodnictwo; technika rolnicza i leśna; technologia żywności i żywienie człowieka.

Sztuka ogrodowa: architektura krajobrazu; ogrodnictwo.

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych: ogrodnictwo; rolnictwo; zielarstwo i fitopatologia; zielarstwo i terapie roślinne; zielarstwo.

Technologia żywności i żywienie człowieka: browarnictwo i słodownictwo (URK); dietetyka (URK); jakość i bezpieczeństwo żywności (URK); technologia żywności i żywienie człowieka (poza URK).

Transport i logistyka: technika rolnicza i leśna; transport; zarządzanie i inżynieria produkcji.

Winogrodnictwo i enologia: biologia; biologia stosowana; biotechnologia; mikrobiologia i farmacja; ogrodnictwo; rolnictwo; technologia żywności i żywienie człowieka; technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych.

Zarządzanie i inżynieria produkcji: biotechnologia; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; ogrodnictwo; rolnictwo; technika rolnicza i leśna; technologia żywności i żywienie człowieka; towaroznawstwo.

Zootechnika: behawiorystyka zwierząt; bioinżynieria zwierząt; biotechnologia (inż.); hipologia i jeździectwo; hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich; ochrona środowiska (inż.); rolnictwo; rybactwo; zoofizjoterapia.

 

Informator URK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska